Bożena Zinkiewicz-Tomanek

GRAMATYKA OPISOWA WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

Fonetyka. Słowotwórstwo. Leksykologia. Leksykografia

 

Kraków: „Scriptum”, 2009, ss. 200
ISBN: 978-83-60163-44-3

 

Podręcznik gramatyki współczesnego języka ukraińskiego zawiera omówienie czterech zagadnień: fonetyki, słowotwórstwa, leksykologii i leksykografii. Każda część kończy się zestawem ćwiczeń.

 

Spis treści

WSTĘP

WPROWADZENIE

FONETYKA

Język ukraiński. Alfabet. Głoska a litera

Alfabet ukraiński

Głoska a litera

System fonetyczny języka ukraińskiego

Klasyfikacja dźwięków

System wokaliczny. Klasyfikacja samogłosek

Samogłoski w sylabach nieakcentowanych

System konsonantyczny. Klasyfikacja spółgłosek

Zmiany w systemie fonetycznym języka ukraińskiego

Upodobnienia spółgłosek

Upodobnienia pod względem dźwięczności / bezdźwięczności

Upodobnienie pod względem miękkości / twardości

Upodobnienia pod względem miejsca i sposobu artykulacji

Regresywna dysymilacja

Wymiany

Wymiany żywe

Wymiany historyczne

Uproszczenie grup spółgłoskowych

Podwojenie spółgłosek. Wzdłużenie spółgłosek

Zasada eufonii

Akcent

Sylaba

Intonacja

Fonologia

Fonem

Opozycje fonologiczne

Zasady ortografii ukraińskiej

Ćwiczenia


SŁOWOTWÓRSTWO

Analiza morfemowa

Analiza słowotwórcza

Motywacja słowotwórcza

Szereg słowotwórczy. Gniazdo słowotwórcze

Sposoby tworzenia wyrazów w języku ukraińskim

Derywacja morfologiczna

Niemorfologiczne sposoby tworzenia wyrazów

Zmiany morfologiczne w strukturze wyrazu

Ćwiczenia


LEKSYKOLOGIA. LEKSYKOGRAFIA

Leksykologia

Znaczenie leksykalne wyrazu a jego forma

Znaczenia realne, dosłowne i znaczenia przenośne

Relacje wzajemne między wyrazami jako jednostkami systemu leksykalnego

Homonimia

Synonimia

Antonimy

Paronimy

Hiponimy i hiperonimy

Leksyka współczesnego języka ukraińskiego ze względu na jej pochodzenie

Leksyka współczesnego języka ukraińskiego ze względu na zabarwienie

ekspresywno-stylistyczne

Leksyka współczesnego języka ukraińskiego z punktu widzenia zakresu użycia

Leksyka języka ukraińskiego ze względu na częstotliwość użycia

Frazeologia

Frazeologizmy. Klasyfikacja frazeologizmów

Leksykografia ukraińska

Słowniki encyklopedyczne

Słowniki językoznawcze

Słowniki jednojęzyczne

Słowniki przekładowe

Ćwiczenia

TEMATYCZNY POLSKO-UKRAIŃSKI SŁOWNICZEK TERMINÓW JĘZYKOZNAWCZYCH

ALFABETYCZNY POLSKO-UKRAIŃSKI SŁOWNICZEK TERMINÓW JĘZYKOZNAWCZYCH

LITERATURA