Eulalia Papla

Wprowadzenie do analizy
Dzieła literackiego

dla studentów filologii ukraińskiej

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, ss. 166
ISBN: 83-233-1493-4

Książka jest dopełnieniem wcześniejszej publikacji autorki „Poetyka. Skrypt dla studentów filologii ukraińskiej”, Kraków 1994, obejmującej stylistykę i wersologię. Podobnie jak tamta łączy cechy podręcznika i antologii, jednak część teoretyczna została tu znacznie poszerzona. Jest to kompendium wiedzy z problematyki genologicznej, tak ujętej, by umożliwić jej przełożenie na czynności praktyczne: całościowo rozumianą analizę gatunkowo-kompozycyjną utworu. Zgodnie z przeznaczeniem uwzględnia specyfikę literatury ukraińskiej, zjawiska jej tylko właściwe, w tym twórczość najnowszą. Zarówno poprzednia, jak i obecna praca jest jedynym tego typu opracowaniem dydaktycznym w polskiej ukrainistyce.