Grzegorz Przebinda

Mikołaj Czernyszewski
Późny wnuk Oświecenia


Seria: Idee w Rosji

Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1996, ss. 104
ISBN: 83-7164-033-1

         Spis treści

• Wprowadzenie
• Rosyjski uczeń Fauerbacha
• Postoświeceniowa antropologia
• Etyka utylitarna
• Socjalistyczna utopia ekonomiaczna
• Historiozoficzny rozumny optymizm
• Wobec liberalizmu i rewolucji
• Socjalistyczny encyklopedysta. Podsumowanie
• Bibliografia
• Indeks osób