Grzegorz Przebinda

Od Czaadajewa do Bierdiajewa

Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–1922)

Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej. 6

Kraków 1998, ss. 528
ISBN: 83-86956-25-9, ISSN: 1425-7475

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPU

 • PROBLEM I METODA
 • Wissarion Bieliński – dramatyczna ewolucja myśli
  Humanistyczna immanencja późnego Bielińskiego
  „Idea idei” rosyjskiej myśli
  Myśl rosyjska more philologico demonstrata

 • APOLOGIA PROWIDENCJALIZMU I JEDNOŚIC (PIOTR CZAADAJEW)
 • Narodziny filozofa
  „Jedna myśl” Listów filozoficznych i Apologii obłąkanego
  Między Apologią obłąkanego a śmiercią (1837–1856)
  Paradoks Czaadajewa?

 • OD „FAUSTYCZNEGO HEGLIZMU” DO „ROSYJSKIEGO SOCJALIZMU” (ALEKSANDER HERCEN)
 • Okres „faustycznego heglizmu”
  Spotkanie z Zachodem
  Doktryna „rosyjskiego socjalizmu”
  Ostatnie lata

 • IV NOWE OŚWIECENIE (NIKOŁAJ CZERNYSZEWSKI)
 • Rosyjski uczeń Feuerbacha
  Człowiek jako kombinacja atomów (polemika z Jurkiewiczem)
  Etyka „rozumnego egoizmu”
  Socjalistyczna doktryna ekonomiczna
  Historiozoficzny „rozumny optymizm”
  Socjalistyczny encyklopedysta

 • V. HISTORIA JAKO DROGA KU OSOBOWEJ NIEŚMIERTELNOŚCI (WŁADIMIR SOŁOWJOW)
 • Obrona metafizyki przed pozytywistami
  Prawo historycznego rozwoju
  W stronę Apokalipsy (1891–1900)

 • VI. MARKSIZM JAKO UKORONOWANIE IMMANENCJI (GIEORGIJ PLECHANOW)
 • Intelektualne źródła marksizmu
  Istota marksizmu w wykładzie Plechanowa
  Spór z religią i chrześcijańską historiozofią

 • VII. HISTORIA JAKO ÓSMY DZIEŃ STWORZENIA (NIKOŁAJ BIERDIAJEW PRZES 1922 ROKIEM)
 • Od marksizmu do idealizmu
  Historia jako odkupienie grzechu
  Wykład antropodycei
  Między Rewolucją a wygnianiem (1917–1922)

 • VIII. „MIĘDZY JEST BÓG A NIE MA BOGA” (ZAMIAST ZAKOŃCZENIA)
 • BIBLIOGRAFIA
  SKOROWIDZ OSÓB