Wasilij Szczukin

Mit szlacheckiego gniazda

Studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej

Przekład Bogusław Żyłko

Kraków: UNIVERSITAS, 2006, ss. 348
ISBN: 83-242-0540-3

Przedkładana Czytelnikowi książka stanowi rezultat wieloletnich poszukiwań i przemyśleń, których przedmiotem byty problemy, związane z rolą geograficznych i społecznych przestrzeni w życiu ludzkim i w tym specyficznym świecie obrazów artystycznych, pojawiającym się na stronicach dzieł pisarzy rosyjskich. Zbędnym wydaje się przypominanie o złożoności podejmowanych zagadnień i pewnej nietypowości założonych badań. Moim zadaniem nie było przedstawienie możliwie wyczerpującego opisu nieprzebranych zasobów tekstowych klasyków literatury rosyjskiej, lecz wytyczenie podstawowych punktów orientacyjnych, które - naturalną koleją rzeczy -mogą okazać się dyskusyjne i będą podlegać rozmaitym modyfikacjom.