Seria Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom VI

ТЮТЧЕВСКИЙ СБОРНИК

К ДВУХСОТЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

pod red. Danuty Piwowarskiej i Wasilija Szczukina

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, ss. 234
ISBN: 83-233-1891-3


СОДЕРЖАНИЕ

ВАСИЛИЙ ЩУКИН, Вступительное слово

ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ
БОРИС ЕГОРОВ, Частотный словарь лексики Тютчева и его поэтическое мировоззрение
ЛЮДМИЛА ХОДАНЕН, Концепция поэтического слова в лирике Тютчева: Silentium!
КАЗИМЕЖ ПРУС, Федор Тютчев и русская романтическая философская миниатюра
ИГОРЬ ФОМЕНКО, Опыт анализа стихотворения Тютчева Весенняя гроза
САМУИЛ ШВАРЦБАНД, Стихотворения Тютчева в № 3 пушкинского „Современника”
ФЕДОР ФЕДОРОВ, Концепт гул в лирике Тютчева
ЛЮДМИЛА ЛУЦЕВИЧ, Некоторые псалтырные концепты и коннотации в лирике Тютчева
ЯРОСЛАВ ПОЛИЩУК, Мотив смерти в поздней лирике Тютчева
ЮРИЙ ОРЛИЦКИЙ, Заглавие в поэтическом мире Тютчева и его современников
ИРИНА БЕТКО, Анима в лирике Тютчева (попытка исследования художественной природы архетипа)

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСТВА
ДАНУТА ПИВОВАРСКА, Федор Тютчев и Афанасий Фет. История поэтических связей
БАРБАРА СТАВАЖ, Присутствие Тени. Орфический миф в творчестве Федора Тютчева и Райнера-Марии Рильке
ГАЛИНА ЗЫКОВА, Тютчев в русских журналах 1850 года
АНДРЕЙ ГИРИВЕНКО, Лирика Тютчева в английских переводах: критическое освещение

ИСТОРИОСОФИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
ВЛАДИМИР КАНТОР, Тютчев: Российская Империя как вторая Европа и римский вопрос
ХЭНРЫК ГЛЄБОЦКИЙ, Польша и вселенская миссия Российской Империи в мысли Федора Тютчева
АДАМ БЕЗВИНЬСКИЙ, Меморандум Тютчева Николаю I


SPIS TREŚCI

WASILIJ SZCZUKIN, Słowo wstępne

PROBLEMY POETYKI
BORIS JEGOROW, Słownik frekwencyjny leksyki Fiodora Tiutczewa a jego światopogląd poetycki
LUDMIŁA CHODANEN, Koncepcja słowa poetyckiego w liryce Fiodora Tiutczewa: Silentium!
KAZIMIERZ PRUS, Fiodor Tiutczew i rosyjska romantyczna miniatura filozoficzna
IGOR FOMIENKO, Próba analizy wiersza Tiutczewa Burza wiosenna
SAMUEL SCHWARZBAND, Wiersze Tiutczewa w „Sowriemienniku” Aleksandra Puszkina
FIODOR FIODOROW, Pojęcie huku w liryce Tiutczewa
LUDMIŁA ŁUCEWICZ, Echa psalmów w liryce Tiutczewa

JAROSŁAW POLISZCZUK, Motyw śmierci w późnej liryce Tiutczewa
JURIJ ORLICKI, Tytuł w świecie poetyckim Tiutczewa i jego współczesnych
IRENA BETKO, Anima w liryce Tiutczewa (Z badań nad artystyczną specyfiką archetypu)

HISTORYCZNOLITERACKIE ASPEKTY TWÓRCZOŚCI
DANUTA PIWOWARSKA, Fiodor Tiutczew i Afanasij Fet. Historia poetyckich związków
BARBARA STAWARZ, Obecność Cienia. Mit orficki w poezji Fiodora Tiutczewa i Rainera Marii Rilkego
GALINA ZYKOWA, Tiutczew w rosyjskich czasopismach literackich w roku 1850
ANDRIEJ GIRIWIENKO, Poezja Tiutczewa w angielskich przekładach

HISTORIOZOFIA I MYŚL POLITYCZNA
WŁADIMIR KANTOR, Fiodor Tiutczew: Imperium Rosyjskie jako druga Europa a „kwestia rzymska”
HENRYK GŁĘBOCKI, Polska a uniwersalna misja Imperium Rosyjskiego w myśli Fiodora Tiutczewa
ADAM BEZWIŃSKI, Memorandum Fiodora Tiutczewa do Mikołaja I