Seria Katedry Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom I

UKRAINA

MIEDZY JĘZYKIEM A KULTURĄ

red. Adam Fałowski, Bożena Zienkiewicz-Tomanek

Kraków: UNIVERSITAS, 2004, ss. 450
ISBN: 83-242-0315-X

Niniejszy tom otwiera nową serię Studia Ruthenica Cracoviensia, w której ramach zamierzamy prezentować artykuły lub monografie, będące wynikiem badań z zakresu ukrainistyki i białorutenistyki.

Tom I serii zawiera w większości materiały Międzynarodowej Konferencji „Słowianie wschodni: Ukraina – miedzy językiem a kulturą”, która odbyła się w Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2001 r. z udziałem specjalistów zarówno z Polski, jak i z Ukrainy, Austrii, Czech i Węgier. Konferencja ta, zorganizowana przez Katedrę Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, poświęcona była jubileuszowi 10-lecia krakowskiej ukrainistyki.

W tomie I publikujemy również artykuły, które – choć nie były przedstawione podczas konferencji jubileuszowej – tematycznie wiążą się z jej problematyką, dotyczą bowiem języka ukraińskiego, literatury oraz kultury ukraińskiej.