Seria Katedry Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom IV

Tomasz Hodana

MIĘDZY KRÓLEM A CAREM

Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej
(na podstawie piśmiennictwa końca XVI– połowy XVII stulecia)

 

Kraków: „Scriptum”, 2008, ss. 262
ISBN: 978-83-60163-37-5

 

Książka stanowi próbę rekonstrukcji obrazu państwa moskiewskiego, jaki wyłania się z ruskich (białoruskich i ukraińskich) źródeł końca XVI i pierwszej połowy XVII stulecia. Jej głównym celem jest opisanie złożonego stosunku prawosławnych Rusinów, mieszkających w Rzeczypospolitej, do wschodniego sąsiada oraz odpowiedź na pytanie, na ile ówczesna Moskwa była dla nich bliska, w jakim zaś stopniu i zakresie postrzegali ją jako obcą.

Choć rozważania ograniczone zostały do kilku zaledwie dziesięcioleci, podjęty problem wydaje się nie tylko intrygujący, ale też ze wszech miar aktualny. Postawa wobec Rosji i Rosjan zawsze była jednym z istotnych elementów, określających tożsamość Białorusinów i Ukraińców, a w XIX i XX stuleciu, kiedy kształtowała się nowoczesna świadomość tych narodów, sprawą kluczową stało się wykazanie, że ich kultura i tradycja historyczna nie jest lokalną odmianą kultury i tradycji rosyjskiej. Uchwycenie wczesnego etapu funkcjonowania owego poczucia odrębności umożliwia lepsze zrozumienie szeregu późniejszych procesów i zjawisk, pokazuje nadto, że również w wiekach dawnych relacje pomiędzy wschodnimi Słowianami były bardziej skomplikowane, niż się to czasem wydaje.

 

Spis treści

Wstęp

„Rusini” i „Moskwa”. Wprowadzenie terminologiczno-historyczne

Moskwa w zbiorowej świadomości obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Uwagi redakcyjne

Rozdział I

Rusini wobec Moskwy na przełomie XVI i XVII wieku

Moskwa i Ruś w planach Rzymu

Obawy Piotra Skargi

Konstanty Wasyl Ostrogski i jego związki z Moskwą

Patriarchat moskiewski i unia z Rzymem

Moskwa i nowy patriarchat w polemice pierwszych lat po unii

Rusini wobec Moskwy w okresie „wielkiej smuty”

Rozdział II

Prawosławna metropolia kijowska a Moskwa w latach dwudziestych XVII stulecia

1. Między królem a carem

Kozackie poselstwo i misja patriarchy Teofanesa

Oskarżenia o zdradę i polemika

Hiob Borecki i Izajasz Kopiński – inicjatorzy „powtórnego zjednoczenia”?

Poselstwo Izaaka Boryskowicza i postawa metropolity Hioba Boreckiego

2. Kijów – Druga Jerozolima

3. Orientacja na Moskwę

Prawosławni cudzoziemcy w Moskwie

Rusini w państwie moskiewskim

W poszukiwaniu autorytetu

Wychodźcy z metropolii kijowskiej

Rozdział III

Kijów i Moskwa w dobie mohylańskiej

Kopiński kontra Mohyła

Lojalność Mohyły

Kijów – centrum ruskiego prawosławia

Kijowskie zgromadzenie świętych

„Ruski Syjon”

Odbudowa kijowskich świątyń i kontakty z Moskwą

Ruska szlachta – potomkowie Włodzimierza

Odnowa liturgii i rozkwit intelektualny

W stronę autokefalii

Moskiewskie wizje Atanazego Filipowicza

Zakończenie

Apendyks

Wykaz skrótów

Bibliografia

Резюме

Indeks osób