dr Dzmitry Kliabanau

Jednostka

Katedra Kultury Słowian Wschodnich
31-041 Kraków, Mały Rynek 4
tel. 012-432-72-50

Stanowisko

wykładowca

Publikacje

Podręczniki

 1. Методическое пособие по научному стилю речи. В 2-х частях: Ч.1. Минск: БГУ, 2002 (współautorstwo)
 2. Выхаванне дзяцей-сірот сродкамі народнай педагогікі (на матэрыяле каляндарна-абрадавай творчасці беларускага народа). – Мінск, 2002 (współautorstwo)

Praca zbiorowa

 1. Сучасная публіцыстыка: сродкі выражэння аўтарскай пазіцыі. [w:] Сучасная літаратура. Каардынаты ідэйна-мастацкага пошуку, Мінск: Беларуская навука, 2008

Wybrane publikacje

 1. Чалавек у сучасным свеце: публіцыстыка канца ХХ стагоддзя. [w:] Матэрыялы канф. Саюза літаратурна-мастацкіх крытыкаў. – Мінск, 2000.
 2. Научный стиль в обучении русскому языку как иностранному на начальном этапе (у сааўтарстве). [w:] Язык и социум: Материалы IV Междунар. науч. конф., 4-5 дек. 2001 г., Минск: В 2 ч. / Белорус. гос. ун-т; отв. ред. Л.Н.Чумак. – Минск, 2002.
 3. Мова сучаснай беларускай публіцыстыкі [w:] Язык и социум: Материалы V Междунар. науч. конф., 6-7 дек. 2002 г., Минск: В 2 ч. / Белорус. гос. ун-т; отв. ред. Л.Н.Чумак. – Минск, 2003.
 4. Формирование лингвокультурологической компетенции в практике обучения РКИ на начальном этапе (współautorstwo). [w:] Язык и социум: Материалы V Междунар. науч. конф., 6-7 дек. 2002 г., Минск: В 2 ч. / Белорус. гос. ун-т; отв. ред. Л.Н.Чумак. – Минск, 2003.
 5. Даследаванне праблем духоўнай культуры грамадства сучаснай беларускай публіцыстыкаю [w:] Духовная культура и современное общество: Материалы науч. конф., 22-23 апр. 2003 г., Минск / НАН Беларуси, Ин-т философии; Редкол.: А.С.Майхрович, А.А.Лазаревич, Т.Ф.Милова, И.Д.Карпенко. – Минск, 2003
 6. Праблема чалавека як творцы і тварэння культуры ў сучаснай беларускай публіцыстыцы. [w:] Матэрыялы ІХ Міжнародных Кірыла-Мяфодзіеўскіх чытанняў, прысвечаных Дням славянскага пісьменства і культуры, Мінск, 23-26 мая 2003 г. / Беларус. дзярж. ун-т культуры; Адк.рэд. М.А.Бяспалая. – Мінск, 2004.
 7. Публіцыстыка Уладзіміра Няфёда 1980-х гадоў. [w:] 1-я Няфёдаўскія чытанні “Беларускае мастацтва: гісторыя і сучаснасць”: Матэрыялы Міжнар. навук.-творчай канф., Мінск, 18-19 лют. 2003 г. / Беларус. дзярж. акад. мастацтваў; Рэдкал.: Р.Б. Смольскі і інш. – Мінск, 2004.
 8. Некаторыя тэндэнцыі развіцця сучаснай беларускай публіцыстыкі. [w:] Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. Мінск, 2004. – № 3.
 9. Экалогія ў публіцыстычным творы: актуальнасць праблемы (на прыкладзе публіцыстычных твораў апошняга дзесяцігоддзя). [w:] Адукацыя і выхаванне. Мінск, 2004. – № 12.
 10. На мяжы тысячагоддзяў: чалавек і яго каштоўнасці праз прызму публіцыстычнага твора. [w:] Веснік адукацыі. Мінск, 2004. – № 12.
 11. Роля моўнага фактару ў працэсе станаўлення публіцыстычных жанраў. [w:] Язык и социум: Материалы VІ Междунар. науч. конф., 3-4 дек. 2004 г., Минск: В 2 ч. / Белорус. гос. ун-т; отв. ред. Л.Н.Чумак. – Минск, 2004. – ч.1.
 12. Работа над языком специальности в группах гуманитарного профиля [w:] Актуальные проблемы содержания и технологии обновления довузовского образования: сборник статей / Минск: БГУ, Факультет доуниверситетского образования для белорусских и иностранных граждан. – Вып.1. 2005. (współautorstwo)
 13. Партрэты сучаснікаў у публіцыстыцы П.Броўкі [w:] Пятрусь Броўка і яго час: Матэрыялы Рэсп. Навук. Канф. (Мінск, 24 чэрвеня 2005 г.). – Мінск, 2005.
 14. Publicystyka jako przesłanka ewolucji świadomości społecznej na Białorusi w okresie postkomunistycznym (lata 80.-90. XX wieku) [w:] Dyplomacja społeczna a przemiany społeczno-polityczne w Europie, Katowice: Uniwersytet Śląski, 2005
 15. Функцыянаванне жанраў  у сучаснай публіцыстыцы. [w:] Сучасны літаратурны працэс: пісьменнік і жыццё: Матэрыялы Рэсп. навук. канф. (Мінск, 11 мая 2006 г.) / рэдкал.:  І.Г.Баўтрэль [і нш.] - Мінск: Беларус. навука. 2006.
 16. “І сняцца сны аб Беларусі...” [w:] Роднае слова. Мінск, 2007 – № 12.
 17. Фелікс Баторын: несучасная сучаснаць. “Нашаніўская” традыцыя ў кнізе паэзіі “На вуліцы Максіма Багдановіча”. [w:] Сучасная беларуская літаратура і працэсы славянскага культурна-цывілізацыйнага ўзаемадзеяння. Мат-лы Міжнароднай навук.-практ. канферэнцыі (да 80-годдзя НАН Беларусі). Мінск, 28 мая 2008 года. / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2008.