prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Jednostka

Katedra Kultury Słowian Wschodnich
31-041 Kraków, Mały Rynek 4
tel. 012-432-72-50

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 11
tel. 012-633-63-77 w. 2510, 012-663-25-10

Stanowisko

profesor nadzwyczajny z tytułem naukowym

Pełnione funkcje

kierownik katedry, dyrektor Instytutu

Dyżur i konsultacje

dyżur dyrektorski:
          poniedziałek 11.15–12.15, Małe Collegium Paderevianum, al. Mickiewicza 11, p. 213
          środa 11.15–12.15, Małe Collegium Paderevianum, al. Mickiewicza 11, p. 213

Zainteresowania naukoweBadacz historii idei, kultury i literatury rosyjskiej, historii i dznia współczesnego Rosji i Ukrainy. Urodzony w 1959 r. W roku 1983 ukończył studia z zakresu filologii rosyjskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Temat pracy magisterskiej: „Aleksander Sołżenicyn – pisarz i myśliciel wobec tradycji słowianofilstwa rosyjskiego”. Od 1983 pracuje jako asystent, adiunkt i profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Od 1999 dyrektor jednostki. Od 2001 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Badań Wschodu na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego.W 1986-1989 przebywał w Niemczech i we Francji w ramach stypendiów na badania historii rosyjskiej myśli filozoficznej i historii kultury rosyjskiej na emigracji. W 1990 uzyskał prestiżową Nagrodę Polcul Foundation za „wkład do dzieła porozumienia polsko-rosyjskiego”. W 1991 obronił pracę doktorską „Włodzimierz Sołowjow wobec historii” i uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. W 1992-2002 przebywał wielokrotnie we Francji, Niemczech i we Włoszech w ramach stypendiów naukowych (Katholischer Akademischer Auslaender-Dienst, Fonds d’Aide Aux Lettres Polonaises Independents, Fundacja Jana Pawła II) oraz w instytucjach naukowych Rosji, Ukrainy i Bułgarii. Po publikacji książki „Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej 1832-1922” uzyskał w 1998 roku stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych (literaturoznawstwo). Od 2002 r. profesor tytularny. Autor ponad 200 publikacji w języku polskim, rosyjskim, angielskim i francuskim, poświęconych rosyjskiej myśli filozoficznej, rosyjskiej kulturze duchowej, historii i dniu współczesnemu Rosji i Ukrainy. Publikuje w pismach naukowych w Polsce, w Rosji i w Europie Zachodniej (Francja, Holandia) oraz w wysokonakładowych tygodnikach i dziennikach w Polsce („Tygodnik Powszechny”, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”). Występował na ponad 50 konferenecjach i spotkaniach naukowych w Polsce, Rosji, Francji i Bułgarii. Członek redakcji i kolegiów redakcyjnych czasopism: „Nowaja Polsza”, „Przegląd Rusycystyczny”, „Ethos”; członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; członek Komisji Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie), członek Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności.


Гжегож Пшебинда, доктор гуманитарных наук, профессор.
Специалист в области истории идей в России, русской культуры (литературы) XIX и XX столетий, истории России, Украины и Польши XVIII-XX столетий. Родился в 1959. В 1983 окончил отделение русской филологии на филологическом факультете Ягеллонского университета. Тема дипломной работы: „Александр Солженицын и традиции русского славянофильства”. С 1983 работает как ассистент, адъюнкт и экстраординарный профессор в Институте русской (ныне восточнославянской) филологии. В 1999 выбран Ученым советом на должность директора Института. С октября 2001 года экстраординарный профессор Лодзинского университета, заведующий здешней Кафедрой исследований над Востоком на факультете Международных отношеий и политологии. В 1986-1989 побывал в Германии и во Франции в рамках стипендий, полученных для исследования истории русской философской мысли и русской культуры за рубежом. В 1990 удостоен престижной премии из „Polcul Foundation” за „вклад в работу над осуществлением польско-русского примирения”. В 1991 защитил кандидатскую диссертацию „Владимир Соловьев и история” и был удостоен ученой степени кандидата гуманитарных наук. В 1992-2001 побывал многократно во Франции, Германии и Италии в рамках научных стипендий (Katholischer Akademischer Auslaender-Dienst, Fonds d’Aide Aux Lettres Polonaises Independents, Fundacja Jana Pawła II), и в научных институтах Российской Федерации (МГУ и РГГУ). В 1998 защитил докторскую диссертацию „От Чаадаева до Бердяева. Спор о Боге и человеке в русской мысли 1832-1922” и был удостоен ученой степени доктора гуманитарных наук. Его перу принадлежит около 200 публикаций на польском, русском, английском и французском языках, посвященных русской философской мысли, русской духовной культуре, истории и сегодняшнем дне России и Украины. Публикует в научных журналах Польши, России и Западной Европы (Франция, Голландия), и в высокотиражных польских газетах („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Tygodnik Powszechny”, „Polityka”). Выступал с докладом на 50 научных конференциях в Польше, в России, в Болгарии и во Франции. Член редакциий журналов: „Новая Польша”, „Przegląd Rusycystyczny”, „Ethos”; член Ученого совета в Институте Иоанна Павла II при Люблинском католическом университете; член Комиссии славяноведения при Краковском отделении Польской академии наук, член Восточноевропейской комиссии при Польской академии умений в Кракове (Polska Akademia Umiejętności, реактивованная в 1990).

Publikacje

Monografie i książki

 1. Włodzimierz Sołowjow wobec historii, Kraków: Arka, 1992, s. 248
  1. K. D. [Konstantin Duszenko] Pierwaja polskaja kniga o Sołowjowie, „Nowaja Jewropa”, nr 2 (1993), s. 119-120.
  2. Joachim Diec, Grzegorz Przebinda, Włodzimierz Sołowjow wobec historii, „Slavia Orientalis” 1993, nr 1, s. 134-137.
  3. Wasilij Szczukin, G. Przebinda, Włodzimierz Sołowjow wobec historii, „Ruch Literacki” 1993, nr 1-2, s. 162-163.
  4. Józef Smaga, Pierwsza polska monografia o Sołowjowie, „Znak”, nr 2 (453), 1993, s. 136-140.
  5. Anna Kościołek, Grzegorz Przebinda, Włodzimierz Sołowjow wobec historii, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Studia Rosjoznawcze I. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 280, 1994, s. 87-88.
  6. K. D. [Konstantin Duszenko], Zarubieżnaja kniga o Rossii, Przebinda G., Włodzimierz Sołowjow wobec historii, „Nowyj Mir”, 1993, n3 3 (1993), s. 253.
  7. Lektor [Tomasz Fiałkowski], Wśród książek: Idee, „Tygodnik Powszechny”, 12 VII 1992, nr 28 (2244), s. 8.
  8. M.M. Gurienko, „Władimir Sołowjow ob istorii” (Istoriosofija Wł. Sołowjowa w oswieszczenii G. Pszebindy), „Sołowjowskie Issledowanija. Pieriodiczeskij Sbornik Naucznych Trudow”, wypusk 4, Iwanowo 2002, s. 83-97.
 2. Mikołaj Czernyszewski – późny wnuk Oświecenia, Katowice: Śląsk, 1996, s. 103.
  1. Józef Smaga, O rzekomym przodku Lenina, „Znak”.
  2. Wasilij Szczukin, Mikołaj Czernyszewski. Późny wnuk Oświecenia, „Nowoje Litieraturnoje Obozrienije”, 1997, nr 28, s. 423-425.
  3. Lidia Macheta, Grzegorz Przebinda, Mikołaj Czernyszewski. Późny wnuk Oświecenia, „Slavia Orientalis”, 1997, nr 4, s. 630-632.
  4. [nota] Ewa M. Thompson, Mikołaj Czernyszewski: późny wnuk Oświecenia, by Grzegorz Przebinda, „Sarmatian Review”, September 1999.
 3. Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832-1822), Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1998, s. 528.
  1. Andrzej de Lazari, Jeśli chcemy zrozumieć Rosję. O polskiej rusycystyce, zimorodkach i najnowszej książce Grzegorza Przebindy, „Rzeczpospolita” („Plus Minus”), nr 161 (5021), 11-12 VII 1998.
  2. Leszek Maleszka, Wschodnie tematy, „Gazeta Wyborcza”, 14-16 VIII 1998.
  3. Włodzimierz Rydzewski, „Nowe Książki”,
  4. Marek Styczyński, Między „Bóg jest” a „nie ma Boga”, „Respublika Nowa”, nr 9, 1998, s. 68-71.
  5. K. W. [=Włodzimierz Knap], Wobec Boga i człowieka, „Dziennik Polski”, 18 X 1999, nr 244 (16 822), s. 10.
  6. Wasilij Szczukin, Między Jerozolimą a Atenami, „Znak”, nr 11 (522), 1998, s. 167-174.
  7. Lucjan Suchanek, G. Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832-1822), „Slavia Orientalis”, 1999, nr 1, s. 113-116.
  8. Lektor [=Tomasz Fiałkowski], Wśród książek: Nowa mapa rosyjskiej myśli, „Tygodnik Powszechny”, 28 II 1999, nr 9 (2588), s. 13.
  9. Wasilij Szczukin, Grzegorz Przebinda. „Od Czaadajewa do Bierdiajewa”, „Woprosy Fiłosofii” 1999, nr 4, s. 148-153.
  10. Marek Kornat, Nowe spojrzenie na myśl rosyjską, „Arcana”, nr 29 (5/1999), s. 185-189.
  11. Bogdan Gancarz, Między „Bóg jest” a „nie ma Boga”, „Arcana”, nr 29 (5/1999), s. 189-193.
  12. Marek Styczyński, Między „jest Bóg” a „nie ma Boga”, [w:] tenże, O ideach, że złowrogie bywają. Recepcja rosyjskiej myśli filozoficzno-politycznej w Polsce po roku 1989, Łódź 1999, s. 13-21.
  13. Wasilij Szczukin, Mieżdu Afinami i Jerusalimom, „Nowaja Polsza”, nr 4 (8), 2000, s. 27-31.
  14. Bazyli Białokozowicz, Od Czaadajewa do Bierdiajewa, „Dziś”. Przegląd Społeczny, nr 11 (122), 2000, s. 122-127.
  15. Bogusław Żyłko, Między Bogiem i człowiekiem, „Przegląd Polityczny”, nr 54, 2002, s. 164-165.
 4. [współautorstwo z Józefem Smagą] Kto jest kim w Rosji po 1917 roku. Leksykon, Kraków: Znak, 2000, s. 340.
  1. Lektor [=Tomasz Fiałkowski], Wśród książek: Biograficzny przewodnik po Imperium, „Tygodnik Powszechny”, nr 9 (2642), 15 II 2000, s. 13.
  2. Ryszard Kozik, Czasem z KGB, czasem „znikąd”, „Gazeta Wyborcza” („Gazeta w Krakowie”), 18 II 2000, s. 9.
  3. Krzysztof Masłoń, Leksykony z duszą, „Rzeczpospolita” (dodatek „Plus-Minus”), 48 (5518), 26-27 II 2000, s. D4.
  4. K. W. [=Włodzimierz Knap], O katach i ofiarach, „Dziennik Polski”, 22 II 2000, s. 35.
  5. MAZ, Od Kum Aba do Władimira Wolfowicza, „Gazeta Wyborcza”, 29 II 2000, s. 12.
  6. Władysław A. Serczyk, Od Abakumowa do Żyrinowskiego, „Dziennik Polski”, 17 III 2000.
  7. Leszek Maleszka, Życie ciem, „Gazeta Wyborcza” (dodatek o książkach), 21 III 2000, s. 5.
  8. Janusz Świeży, Kto jest’ kto w Rossii s polskoj toczki zrienija, „Nowaja Polsza”, nr 4 (8), 2000, s. 44-45.
  9. Marek Styczyński, Rosyjskie who is who, „Respublica Nowa”, czerwiec 2000, s. 92-93.
  10. Jacek Wojciechowski, Rosja w biogramach, „Nowe Książki”, nr 6, 2000, s. 20-21.
  11. Jerzy Korkozowicz, Rosja XX wieku, „Głos Nauczycielski”, nr 38, 2000.
  12. Wojciech Staniszewski, Kto był kim w Rosji po 1917 roku. Leksykon, „Latarnik”, nr 12, 2000 [pismo internetowe – wydruk tekstu w archiwum u autora recenzowanej książki].
  13. Tomasz Kmita, Kucharki i poeci, „Nowe Państwo”, 26 V 2000.
  14. Witryna: Leksykon „Kto jest kim w Rosji po 1917 roku”, „Kurier Poranny” (Białystok), nr 48, 26 II 2000.
  15. Rekomendacja: RFK, Kto jest kim w Rosji, „Gazeta Wyborcza” („Gazeta w Krakowie”), nr 61, 16 III 2000
  16. Janusz Dobieszewski, Radość wertowania, „Odra”, 3 (472), 2001, s. 126-127.
  17. Stanisław Stępień, Grzegorz Przebinda, Józef Smaga, Leksykon. Kto jest kim w Rosji po 1917 roku, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2000, ss. 336, 4 nlb., „Biuletyn Ukrainoznawczy”, t. 7, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, Przemyśl 2001, s. 237-240.
 5. Zaułki Mistrza Wolanda, Kraków: Oficyna Literacka, 2000, s. 240.
  1. Ryszard Kapuściński, Poszukiwania Rosji, „Rzeczpospolita”, Rzecz o książkach, nr 5, 17 V 2000, s. E4.
  2. K. F., Obrazki z Rosji, „Gazeta Wyborcza” („Gazeta w Krakowie), 2-3 V 2000, s. 7.
  3. Lektor [=Tomasz Fiałkowski], Wśród książek: Reportaże zza dwóch granic, „Tygodnik Powszechny”, nr 31 (2664), 30 VII 2000, s. 17.
  4. Wojciech Pięciak, Osobiste portrety Rosji, „Latarnik” 2000, nr 37
  5. Janusz Dobieszewski, Przez Wolanda do Arystotelesa, „Znak”, 2001, nr 8 (555), s. 168-173.
 6. Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Kraków: Znak 2001, s. 338.
  1. Ярослав Поліщук, Пошуки европейського православ’я, „Критика” 2002, nr 10
  2. Andrzej Kaczyński, Papież większej Europy, „Rzeczpospolita”, 18 II 2002, nr 41 (6118), s. 2.
  3. Włodzimierz Paźniewski, Dwa płuca, „Gość Niedzielny”, Rok LXXIX, 24 II 2002, nr 8, s. 42.
  4. Andrzej de Lazari, Mniejsza i Większa Europa, „Rzeczpospolita”, 23-24 II 2002, nr 46 (6123), s. D5.
  5. Lektor [=Tomasz Fiałkowski], Dwa płuca, „Tygodnik Powszechny”, 3 III 2002, nr 9 (2747), s.13.
  6. Bohdan Gancarz, Od poznania do spotkania, „Gość Niedzielny. Azymut”, Rok LXXIX, 2 VI 2002, nr 22, s. 13.
  7. Tomasz Fiałkowski, Dwa liogkich , „Nowaja Polsza”, nr 6 (32), s. 54-55.
  8. Andrzej de Lazari, Bolszaja i małaja Jewropa, „Nowaja Polsza”, nr 6 (32), s. 52-53.
  9. Jerzy Kłoczowski, Drugie płuco Europy, „Znak”, 2002, nr 7 (566), s. 123-126.
  10. Anna Doktór, Drugie płuco Europy, „Nowe Książki”, nr 9, 2002, s. 62.
  11. Marek Blaza SJ, Tolerancja nie wystarczy, „Przegląd Powszechny”, nr 11 (975), 2002, s. 257-259
  12. Włodzimierz Rydzewski, Papież i Wschód, „Zdanie”, nr 1-2 (124-125), 2002, s. 40-41.
  13. ks. Alfred Wierzbicki, „Dwa płuca Europy”, „Ethos”, R. 15, 2002, nr 3-4 (59-60), s. 421-426.
  14. Adam Bezwiński, G. Przebinda: „Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy”, „Przegląd Rusycystyczny”, nr 3 (99), 2002, s.110-112.
  15. Jarosław Poliszczuk, Jak zbilszyty Jewropu. Papa Rymśkyj, jewropejśka ideja, kulturne obłyczczia suczasnych Rosiji ta Ukrajiny, „Sim dniw. Riwnenśkyj Tyżnewyk”, nr 44, (461), s. 6 IX 2002, s. 9; nr 45 (462), 13 IX 2002, s. s. 9
  16. Jarosław Poliszczuk, Poszuky jewropejśkoho prawosławja, „Krytyka”, Kijów, R. VI, nr 10 (60), 2002, s. 21-25.
  17. Stanisław Obirek SJ, Grzegorz Przebinda, „Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001, ss. 335.
  18. Leonard Górka SVD, Słowiańskie nauczanie Jana Pawła II, „Roczniki Teologiczne”, Teologia Ekumeniczna, t. L, z. 7, 2003, s. 183-185.
  19. ks. Marek Stępniak, Grzegorz Przebinda, Większa Europa. Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2001, ss. 336, „Społeczeństwo”. Studia. Prace badawcze. Dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła, R. 12, 2002, nr s. 339–341, nr 2.
  20. Alfons Brüning, Rezension: Grzegorz Przebinda, Ein größeres Europa. Der Papst gegenüber Rußland und der Ukraine, Krakau 2001, „Osteuropa”, 2004, nr 3, s. 114-116.
  21. Wasilij Szczukin, Polskije ekskursii w oblast’ duchownoj biografii (obzor polskich issledowanij russkogo fiłokatoliczestwa), „Nowoje Litieraturnoje Obozrienije”, Moskwa 2004, nr 69.
 7. Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Kraków: Universitas, 2003, s. 252.
  1. Marek Radziwon, Co się wydaje. Myśliciele o Rosji, „Gazeta Wyborcza”, 25 IV 2003, s. 2.
  2. RFK [Ryszard Kozik], Krakowskie nowości. Grzegorz Przebinda, „Między Rzymem a Moskwą”, „Gazeta Wyborcza. Kraków”, 30 IV-1V 2003, s. 6.
  3. Jarosław Makowski, Na styku tradycji. „Między Moskwą a Rzymem” - nowa książka Grzegorza Przebindy, „Tygodnik Powszechny”, nr 29 (2819), 20 VII 2003, s. 19.
  4. Stanisław Obirek SJ, Lux ex Oriente, „Więź”, nr 10 (540), 2003, s. 140-143.
  5. Wasilij Szczukin, Wbrew stereotypom. O książkach „Rosja, katolicyzm i sprawa polska” Andrzeja Walickiego i „Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku” Grzegorza Przebindy, „Respublika Nowa”, R. XVII, nr 2 (180), 2004, s. 143-144.
  6. Skórzyński Piotr, Rosyjskie rozdroża, „Opcja na prawo”, nr 3 (27), 2004, s. 56.
  7. ks. Alfred M. Wierzbicki, Dialog z Rosją i dialog w Rosji, „Ethos”, R. 16, 2003, nr 3-4 (63-64), s. 521-526.
  8. Marian Broda, Grzegorz Przebinda, „Między Moskwą a Rzymem”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2003, ss. 249, w: Polska i jej wschodni sąsiedzi, red. Andrzej Andrusiewicz, t. 5, Rzeszów 2004, s. 443-445.
  9. Wasilij Szczukin, Polskije ekskursii w oblast’ duchownoj biografii (obzor polskich issledowanij russkogo filokatoliczestwa), „Nowoje Litieraturnoje Obozrienije”, Moskwa 2004, nr 69.
  10. Ewa Korpała-Kirszak, Grzegorz Przebinda, „Między Moskwą a Rzymem”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2003, ss. 249, „Slavia Orientalis”, Rocznik LIII, nr 4, 2004, s. 593–595.
  11. Radosław Romaniuk, Rosja z góry i od dołu, „Znak”, 2005, nr 12 (607), s. 163–168.
  12. Henadź Siemianczuk, Rasijskaja wyklucznasć i ełrapiejskaja racyjanalnasć, „Arche”, 4 (44), kraswik 2006, s. 223–227.
 8. Piekło z widokiem na niebo. Spotkania z Rosją 1999–2004, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2004, s. 264.
  1. Marek Radziwon, Podróż do Rosji. „Piekło z widokiem na niebo” Grzegorza Przebindy, „Gazeta Wyborcza”, 22 II 2005, s. 14.
  2. Tomasz Fiałkowski, Widok na Rosję, „Tygodnik Powszechny”, nr 11 (2905), 13 III 2005, s. 13.
  3. Sławomir Popowski, Piekło od wewnątrz. Eseje Grzegorza Przebindy o Rosji, „Rzeczpospolita”, nr 89 (7078), 16-17 IV 2005, s. A12.
  4. Tomasz Fiałkowski, Wzgląd na Rossiju, „Nowaja Polsza”, nr 5 (2005).
  5. Radosław Romaniuk, Rosja z góry i od dołu, „Znak”, 2005, nr 12 (607), s. 163–168.
  6. Ewa Korpała-Kirszak, Grzegorz Przebinda, Piekło z widokiem na niebo. Spotkania z Rosją 1999¬–2004, Kraków: Wydawnictwo Znak 2004, ss. 264. „Slavia Orientalis”, t. LV, nr 1, 2006, s. 136–138.
  7. Henadź Siemianczuk, Rasijskaja wyklucznasć i jełrapiejskaja racyjanalnasć, „Arche”, 4 (44), krasawik 2006, s. 223–227.
  8. Olga Nadskakuła, Grzegorz Przebinda, Piekło z widokiem na niebo. Kraków: Wydawnictwo Znak 2004, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXVII/2005, nr 4(112), s. 107–109.
  9. O. M., Grzegorz Przebinda, Piekło z widokiem na niebo. Spotkanie z Rosją 1999-2004, Kraków: Znak 2004, „Krytyka”, Rik X, Czisło 4 (102), s. 11.

  » Powrót na górę strony

Artykuły

 1. (współautor w publikacji zbiorowej sygnowanej pseudonimem Sowietolog), Ruch dysydencki w ZSRR [s. 4; 5: fragmenty poświęcone samizdatowi i Aleksandrowi Sołżenicynowi], Kraków „V”, b.d. [1983].
 2. Włodzimierz Sołowjow i idea teokracji ekumenicznej, „Znak” 1985, nr 364, s. 63-74
 3. Żydzi i Polacy w myśli ekumenicznej Sołowjowa, „Znak” 1986, nr 377-378, s. 42-58
 4. Apokalipsa Włodzimierza Sołowjowa, „Znak”, 1986, nr 384-385, s. 54-70
 5. Rozkaz zapomnieć, czyli dlaczego nie opublikowano „Oddziału chorych na raka” Aleksandra Sołżenicyna, [w:] Oblicza Rosji, Fundusz Inicjatyw Społecznych, Lublin 1987, s. 24-30
 6. L'accueil fait à la pensée de Vladimir Solov'ew en Allemagne et dans les pays germanophones 1889-1953, „Cahiers du Monde russe et soviétique”. Paris. Vol. XXIX (3-4), Juillet-Decembre 1988, s. 427-445. Numer specjalny: Le Christianisme Russe: entre millenarisme d'hier et soif spirituelle d'aujourd'hui
 7. Włodzimierz Sołowjow i Mikołaj Fiodorow. Dwie koncepcje eschatologiczne, „Slavia Orientalis” 1989, nr 3-4, s. 611-622
 8. Włodzimierza Sołowjowa spór z protestantyzmem, „Znak” 1992, nr 466, s. 96-109
 9. Myśl Włodzimierza Sołowjowa w pesymistycznej koncepcji Mariana Zdziechowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Prace Historycznoliterackie 1993, z. 84, s. 69-76
 10. Powrót filozofii do Rosji (1989-1992), [w:] „Znak” 1994, nr 464, s. 123-136
 11. Aleksander Sołżenicyn * lekcja męstwa i prawdomówności, „Znak”, 1994, nr 474, s. 37-50
 12. Sołżenicyn w sporze z tradycją Oświecenia, „Ethos”, 1995, nr 2-3 (30-31), s. 126-137
 13. „Bizantyjski” estetyzm Konstantego Leontjewa, „Roczniki Humanistyczne”. Słowianoznawstwo. 1995, Tom XLIII, zeszyt 7, s. 177-196
 14. Co robić? Nikołaja Czernyszewskiego. Próba „nierewolucyjnej” interpretacji [w:] Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” nr 1508, Katowice 1995, s. 43-58
 15. Powrót Aleksandra Sołżenicyna, „Tygodnik Powszechny”, 15 I 1995, nr 3 (2375), s. 8-9.
 16. Aleksander Sołżenicyn na kresach Rosji, [w:] Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” nr 1539, Katowice 1995, s. 118-129.
 17. Mysl W. G. Bielinskogo w priediełach istoriosofskogo immanientizma [w:] Rossija i Zapad. Diałog kultur. Matieriały 2-j Mieżdunarodnoj konfierencyi 28-30 nojabria 1995 g. Moskwa 1996, s. 194-209.
 18. Polaki i Rossija. Mieżdu simpatijej i antipatiej, „Rossija i Sowriemiennyj Mir”, 2 (15), 1997, s. 54-63.
 19. Filolog wobec Słowa. W siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Ryszarda Łużnego, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość. Mentalność. Kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łużnemu w siedemdziesięciolecie urodzin. Kraków 1997, s. 7-13.
 20. Narodziny filozofa. Piotr Czaadajew przed rokiem 1828, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość. Mentalność. Kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łużnemu w siedemdziesięciolecie urodzin. Kraków 1997, s. 107-113.
 21. Rosyjski spór o Boga, człowieka i historię, „Kronika Rzymska”, 1997, nr 112, s. 19-22.
 22. „Apologia obłąkanego” Piotra Czaadajewa, „Acta Polono-Ruthenica” II. Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Olsztyn 1997, s. 103-111.
 23. Herling, Hercen, Szestow, „Znak”, 1997, nr 507, s. 84-90.
 24. Mikołaj Czernyszewski - socjalistyczny encyklopedysta, „Roczniki Komisji Historyczno-Literackiej”, t. XXI-XXII, 1994-1995, wyd. Oddziału PAN Kraków 1997, s. 75-86.
 25. Myśl ekumeniczna Władimira Sołowjowa - próba zbliżenia Wschodu i Zachodu Europy, [w:] Słowianie wobec integracji Europy. Prace poświęcone XII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Krakowie pod redakcją M. Bobrownickiej, Kraków 1998, s. 99-112.
 26. Rola „kantyzmu” w procesie ewolucji myśli Nikołaja Bierdiajewa, „Slavia Orientalis”, t. XLVII, nr 3, R. 1998, s. 433-446.
 27. Nieśmiertelność dla herosów. O terrorystach-metafizykach u Dostojewskiego, „Tygodnik Powszechny”, nr 43 (2572), 25 X 1998 [=„Kontrapunkt”. Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego, nr 10/11 (28/29), s. VI].
 28. Piotr Czaadajew - ojciec prowidencjalizmu w Rosji, „Roczniki Humanistyczne”. Słowianoznawstwo, t. XLV-XLVI, z. 7, 1997-1998, s. 67-89 (Księga ku czci Profesora Ryszarda Łużnego).
 29. Historia obudzona metaforą... (Andrzej Drawicz w „Tygodniku Powszechnym”, 1982-1995), [w:] Rosyjskie ślady Andrzeja Drawicza, red. A. Wieczorek, Opole 1999, s. 31-50.
 30. Dostojewski o duszy i raju, a także o biesach nihilizmu i nacjonalizmu, „Znak”, 1999, nr 533, s. 102-117.
 31. Profesor Ryszard Łużny wobec dzieła Jana Pawła II, „Ethos”, nr 47 (1999), s. 244-253.
 32. Czaadajew a Gogol. Karta z dziejów rosyjskiej myśli z lat 40. i 50. XIX wieku, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica III - Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 331, 1999, s. 67-75.
 33. Wielki Inkwizytor - legenda czy poemat?, „Więź”, nr 497, 2000, s. 38-51.
 34. Rossija protiw Rossii (głazami Aleksandra Janowa), „Nowaja Polsza”, nr 2 (6), 2000, s. 30-33.
 35. Wizja narodowo-ludowa [analiza treści informacyjnego programu „Wriemia” rosyjskiej telewizji ORT1 w pierwszej dekadzie maja 2000 r.], „Wizja Publiczna”, nr 7 (55), lipiec 2000, s. 37-42.
 36. Orientale lumen papieża z Polski, XII Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica: Tysiąc lat chrześcijaństwa w kulturze Słowian, Bydgoszcz 2000, s. 227-236.
 37. „Fides et ratio” a Rosja, w: Materiały Kongresu Kultury Chrześcijańskiej „Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości”. Lublin, 15-17 września 2000 r., red. R. Rubinkiewicz SDB, ks. S. Zięba, Lublin 2000, s. 375-382.
 38. Słowiański dialog o współczesności. Sacharowa i Sołżenicyna spotkania z Janem Pawłem II, „Ethos”, R. 13, nr 3 (51) 2000, s. 282-296.
 39. Miłosz, Hierling, Kapuscynskij. O niekotorych izdanijach polskich pisatielej w siegodniaszniej Rosii, „Nowaja Polsza”, nr 3 (18), 2001, s. 18-21.
 40. W poiskach russkoj intielligiencyi, „Nowaja Polsza”, nr 4, (19) 2001, s. 19-23.
 41. Apologeta dobra. Władimir Sołowjow: Prekursor chrześcijańskiego ekumenizmu, „Tygodnik Powszechny”, nr 19 (2705), 13 V 2001, s. 8.
 42. Ukraińcy, Rosjanie, Papież z Polski..., „Znak”, nr 5 (552), 2001, s. 4-9.
 43. Mysl Władimira Sołowjowa na porogie Trietjego Tysiaczeletija, „Przegląd Rusycystyczny”, z. 1 (93), 2001, s. 5-13.
 44. Geneza słowiańskiego ekumenizmu Jana Pawła II, w: Stroitiel czudotwornyj. Szkice o literaturze rosyjskiej. Dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu. Pod redakcją H. Waszkielewicz i J. Świeżego, Kraków 2001, s.147-158.
 45. Ukraińska wyprawa ekumeniczna. Refleksje o papieskiej pielgrzymce do Kijowa i Lwowa, [w]: Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. rocznicy urodzin, red. ks. A. Szostek, ks. A. Wierzbicki, Lublin 2001, s. 505-511.
 46. Rosja, Ukraina, słowiański papież..., w: Polska – Słowiańszczyzna Wschodnia, red. K. Iwan, S. Krzywicki, Szczecin 2001, s. 39-44.
 47. Vladimir Solov’ëv’s Fundamental Philosophical Ideas, „Studies in East European Thoughts”, Volume 54, Nos. 1-2 March 2002, (Special Issue: Polish Studies on Russian Thought), Dordrecht/Boston/London 2002, s. 47-69.
 48. Profesor Ryszard Łużny wobec ekumenizmu Jana Pawła II, „Roczniki Humanistyczne”, t. XLVIII-XLIX, z. 7, 2000-2001.
 49. Swiet s Wostoka. Prawosławije w rieligiozno-fiłosofskoj mysli Ioanna Pawła II, „Nowaja Polsza”, nr 6 (32), 2002, s. 47-51.
 50. Miesto i wriemia Michaiła Hejfeca, „Nowaja Polsza”, nr 7-8 (33), 2002, s. 85-90.
 51. Władimir Sołowjow o Polsze i Ukrainie. Mieżdu ekumienizmom i tieokraticzeskoj impierijej, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXIV/2002, nr 2 (98), s. 5-13.
 52. Historia a dzień współczesny w naszej Europie. Wojtyła czyta Dostojewskiego i Sołżenicyna, „Ethos”, R. 15, 2002, nr 3-4 (59-60), s. 462-469.
 53. Większa Europa Jana Pawła II. Aspekt słowiański i ponadsłowiański, „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXIV/2002, nr 4 (100), s. 7-19.
 54. Ot Małorossii do Ukrainy, „Nowaja Polsza”, nr 5 (42), 2003, s. 66-69.
 55. Święci Starej Rusi – bohaterowie naszych czasów, [w:] XIII Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica: Słowiańszczyzna wobec sacrum w kulturze świata wschodniego i zachodniego, Bydgoszcz 2003, s. 173-182.
 56. Rosyjski świadek XX wieku, [w:] Świadkowie świadka, red. ks. Alfred Wierzbicki, Cezary Ritter, Jarosław Merecki SDS, Lublin 2003, s. 15-20.
 57. Ukrajińska ekumeniczna podoroż. Refłeksija pro pałomnyctwo Papy Rymśkoho do Kyjewa ta Lwowa, [w:] Ukraina między językiem a kulturą, red. Bożena Zinkiewicz-Tomanek, Kraków 2003 (opubl. 2004) [=Studia Ruthenica Cracoviensia], s. 389-395.
 58. Russkije idiei i wojska, „Nowaja Polsza”, nr 7-8 (55), 2004, s. 98-101.
 59. Swiatyje russkoj Cerkwi, „Nowaja Polsza”, nr 1 (60), 2005, s. 57-60.
 60. Między ołtarzem a tronem. Cerkiew w Rosji po 1991 roku, „Znak”, 2005, nr 10 (605), s. 25–37.
 61. Jan Paweł II wobec świata prawosławnego, [w:] XIV Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica: Tradycja chrześcijańska Wschodu i Zachodu w kulturze Słowian, Bydgoszcz 2006, s. 59-70.
 62. Papież z Polski a Rosja. Główne bariery w dialogu, „Przegląd Rusycystyczny, 2006, z. 4 (116), s. 5-26
 63. Jan Paweł II a świat prawosławny, w: Wielowymiarowość dobra, red. W. Witalisz, Krosno 2007, s. 19–38.
 64. Sołżenicyn – post mortem, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 1 (2008), s. 85–89.
 65. Polski papież nie zdobył Kremla, w: „Jan Paweł II. Apostoł Słowian Wschodnich”, red. A, Radziwiłł, Kraków 2008, s. 21–40.
 66. Wizje apokaliptyczne Nikołaja Fiodorowa i Władimira Sołowiowa, w: „Pamięć serca. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej”, red. W. Szukin, Kraków 2008, s. 145–159.
 67. » Powrót na górę strony

Opracowania edytorskie i redakcje książek

 1. Zabytoje pis'mo Władimira Sołowjowa, „Nowyj żurnał”, New York, kn. 174, 1989, s. 217-223.
 2. Michał Bułhakow, Mistrz i Małgorzata. Tłum. Irena Lewandowska i Wiktor Dąbrowski. Ossolineum 1990 („Biblioteka Narodowa”, seria II).
 3. Spis publikacji pracowników. Zakład Literatury Rosyjskiej XX wieku w Instytucie Filologii Wschodnioslowiańskiej UJ. Kraków 1995, ss.41 [współautorstwo z H. Waszkielewicz].
 4. Michał Bułhakow, Mistrz i Małgorzata. Tłum. A. Drawicz. Wrocław 1995.
 5. Stanisław Markowski, Krakowski Kazimierz. Dzielnica żydowska 1870-1988. Kraków 1992.
 6. Słowo o Bogu i człowieku. Myśl religijna Słowian Wschodnich doby staroruskiej. Wybrał, przełożył i opracował Ryszard Łużny. Kraków 1995.
 7. Ryszard Łużny, Spis publikacji 1956-1997. Kraków 1997 [współautorstwo z Januszem Świeżym]
 8. Redakcja działu Bibliografii [w:] [w:] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. I, Warszawa 1999.
 9. [konsultacja naukowa] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. II, Łódź 1999.
 10. [konsultacja naukowa] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. III, Łódź 2000.
 11. Polska polityka wschodnia, Studia i Analizy; 8, Kraków 2000, Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”, kierownicy naukowi: Stanisław Miklaszewski, Grzegorz Przebinda.
 12. Rosja i jej sąsiedzi, Kraków 2000, Zeszyty Fundacji „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”, Instytut Studiów Strategicznych, z. 40, kierownik naukowy programu: Grzegorz Przebinda.
 13. [konsultacja naukowa] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. IV, Łódź 2001.
 14. » Powrót na górę strony

Recenzje, sprawozdania, nekrologi,hasła encyklopedyczne

 1. Nadzieja a historia, Josef Pieper, Warszawa 1981. „Więź” 1984, nr 6, s. 97-100.
 2. W obronie filozofii, Josef Pieper, Warszawa 1985, „Znak” 1987, nr 387-388, s. 163-168.
 3. Maszina i wintiki. Istorija formirowanija sowietskogo czełowieka, Michaił Gieller, London 1985, „Arka” 1987, nr 19, s. 140-144 (recenzja podpisana pseudonimem Henryk Cywiński).
 4. Borys Pasternak i jego czasy - karta z dziejów literatury rosyjskiej. (Sesja naukowa w Krakowie 25-26 listopada 1983), „Ruch Literacki” 1984, nr 4, s. 318-320.
 5. „Aby byli jedno”. „Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej” * sesja KUL-u we wrześniu 1985, „Znak” 1986, nr 375-376, s. 218-227 (we współautorstwie z Andrzejem Drawiczem)
 6. Narodziny i upadek Imperium, Józef Smaga, Kraków 1992. „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 31 (2247), s. 7.
 7. Mysl Władimira Sołowjowa w Giermanii do 1953 goda, [w:] Rossija i Zapad. Diałog kultur. Tiezisy konfierencyi. MGU. Moskwa 1994, s. 115.
 8. Powrót filozofii do Rosji (1989-1992), „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN za styczeń-czerwiec 1993”, t. XXXVII/1. Wrocław... 1994, s. 69.
 9. Russkaja idieja w Polsze 1988-1993. Osnownyje knigi, „Put’”. Mieżdunarodnyj fiłosofskij żurnał, nr 7 (1995), s. 315-317.
 10. Mentalność rosyjska. Słownik. Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Katowice 1995. „Znak”, 1996, nr 492, s. 158-163.
 11. Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996). Wrocław 1996. „Znak”, 1996, nr 498, s. 154-159.
 12. Rosyjska Cerkiew po upadku komunizmu, „Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, tom LIX 1995, Kraków 1996, s. 69-70.
 13. Słowianoznawcy polscy w Castel Gandolfo w sierpniu 1996 roku [głos w dyskusji], „Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej”, t. IV, pod redakcją R. Łużnego i A. Zięby, Kraków 1997, s. 195-200.
 14. Aleksandra Hercena potyczki z Panem Bogiem, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN”, t. XL/2, lipiec-grudzień 1996. Kraków 1997, s. 67-68.
 15. Pielgrzym urzeczony. Andrzej Drawicz – wspomnienie z lat 80., „Tygodnik Powszechny”, 3 VIII 1997, nr 31 (2508), s. 14.
 16. Oczarowannyj strannik * ob Andrzeje Drawicze wospominanije 80-ch godow, „Russkaja Mysl”, nr 4189, 18-24 IX 1997, s. 10.
 17. Filologia - powołanie i wierność. Zmarł profesor Ryszard Łużny, „Tygodnik Powszechny”, 5 IV 1998, nr 14 (2553), s. 14.
 18. Profesor Ryszard Łużny (1927-1998), „Przegląd Rusycystyczny”, R. XXI (1998), z. 1-2 (81-82), s. 194-197.
 19. Hasła osobowe i pojęciowe: Arystoteles w Rosji, Myśl staroruska, Nikołaj Czernyszewski, rozumny egoizm, Iwan Luppol [w:] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. I, Warszawa 1999.
 20. Bibliografia do haseł osobowych i pojęciowych [w:] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. I, Warszawa 1999.
 21. Hasła osobowe: Władimir Sołowjow, Aleksander Sołżenicyn, [w:] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. II, Łódź 1999.
 22. Bibliografia do haseł osobowych i pojęciowych [w:] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. II, Łódź 1999.
 23. Bibliografia do haseł osobowych i pojęciowych [w:] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. III, Łódź 2000.
 24. Hasło: Iz-pod głyb, [w:] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. IV, Łódź 2001.
 25. Bibliografia do haseł osobowych i pojęciowych [w:] Idee w Rosji. Idiei w Rossii. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod red. A. de Lazari, t. IV, Łódź 2001.
 26. [recenzja publikacji] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich. Księga dedykowana pamięci profesora Ryszarda Łużnego, red. J. Kapuścik, Kraków 2002.
 27. Powitanie Uczestników konferencji [w:] Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich. Księga dedykowana pamięci profesora Ryszarda Łużnego, red. J. Kapuścik, Kraków 2002, s. 11-13.
 28. Wołodymyr Sołowjow pro Polszczu ta Ukrajinu. Miż ekumenizmom i teokraticznoju imperijeju [streszczenie wystąpienia], w: 13. Mednarodni Slavistieni Kongres, Ljubljana, 15.-21 avgusta 2003. Zbornik povzetkov. 2.del: Književnost. Kurturologija. Folkloristika. Zgodovina Slavistike. Tematski bloki, Ljublana 2003, s. 152-153.
 29. » Powrót na górę strony

Tłumaczenia

 1. Władimir Bukowski, Listy rosyjskiego podróżnika, Warszawa 1988. Wyd. „Most”, s. 176 (przekład sygnowany pseudonimem: Henryk Cywiński).
 2. Włodzimierz Sołowjow, Mickiewicz, [w:] „Znak” 1985, nr 364, s. 75-81.
 3. Włodzimierz Sołowjow, Opowieść o Antychryście, [w:] „Znak” 1986, nr 384-385, s. 71-95.
 4. Paweł Nowgorodcew, O drogach i zadaniach rosyjskiej inteligencji, [w:] De profundis. Z głębokości. Zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji. NOW-a. Warszawa 1988, s. 174-186 (bez nazwiska tłumacza).
 5. Piotr Struwe, Historyczne zadania rewolucji rosyjskiej i zadania narodowe, [w:] tamże, s. 198-210 (bez nazwiska tłumacza).
 6. Ostatnie dni Nadieżdy Mandelsztam, „Miesięcznik Małopolski”, 3 (1984), s. 68-71 (bez nazwiska tłumacza).
 7. Włodzimierz Korolenko, Wywiad dla agencji ROSTA, [w:] Znak” 1990, nr 417-418, s. 74-76.
 8. W. Bukowski, Listy rosyjskiego podróżnika, w: tenże, Partyzant prawdy. Wybór publicystki z pierwszego i drugiego obiegu, red. R. Jankowski, Warszawa 2008, t. II, s. 17–278 [II wyd. poz. pierwszej w tym dziale].
 9. » Powrót na górę strony

Inne publikacje

 1. Rozmowa z Natalią Gorbaniewską, „Arka”, 20 (1987), s. 46-55.
 2. Cło czy cenzura?, „Tygodnik Powszechny”, 27 XI 1988, nr 48 (2057), s. 3-4.
 3. Czy Dzierżyński zasłużył na ulicę w Krakowie?, „Tygodnik Powszechny”, 13 VIII 1989, nr 33 (2094), s. 8.
 4. Rozmowa z Iriną Iłowajską-Alberti, redaktorem naczelnym tygodnika „Russkaja Mysl”, „Arka”, 25 (1989), s. 64-71.
 5. Ja na was rassczitywaju. Wstriecza Lecha Wałensy so studientami i priepodawatielami Jagiełłonskogo Uniwiersitieta (Krakow, 10 fiewrala 1989). K pieczati podgotowił Grzegorz Przebinda. S polskogo pieriewieła Natalija Gorbaniewskaja, „Russkaja Mysl”, 17 marta 1989, s. 4; 24 marta 1989, s. 5.
 6. Zachód nie płaci za antykomunizm. Z Władimirem Bukowskim rozmawiają Andrzej Nowak i Grzegorz Przebinda, „Czas Krakowski”, 4 IX 1990, s. 4-5.
 7. Sołżenicyn nie jedzie do Rosji, „Czas Krakowski”, 7-9 IX 1990, s. 1; 3.
 8. Natalia Gorbaniewska w Krakowie, „Czas Krakowski”, 20 IX 1990, s. 5.
 9. Po zabójstwie księdza Mienia, „Czas Krakowski”, 25 IX 1990, s. 3
 10. Rosjanie i Polacy są podobni. Z Natalią Gorbaniewską rozmawiają Grzegorz Przebinda i Andrzej Nowak, „Czas Krakowski”, 6-7 X 1990, s. 3.
 11. Jakim głosem przemówi Rosja? Z prof. Georgesem Nivat, francuskim slawistą i sowietologiem rozmawia Grzegorz Przebinda, „Czas Krakowski”, 16 XI 1990, s. 5.
 12. Rosję uratują młodzi Rosjanie. Z Iriną Iłowajską-Alberti rozmawia Grzegorz Przebinda, „Arka”, 39-40 (1992), s. 122-127.
 13. Dziesięć dni w Moskwie, „Tygodnik Powszechny”, 22 XI 1992, nr 47 (2262), s. 6-7.
 14. Cztery twarze Rosji, „Tygodnik Powszechny”, 6 XII 1992, nr 49 (2264), s. 7.
 15. Tradycja i zimne parówki (Dwadzieścia dni w Rosji), „Tygodnik Powszechny”, 7 III 1993, nr 10 (2278), s. 6.
 16. Kto zgubił cztery zdania z „Mistrza i Małgorzaty”?, „Twórczość”, nr 3 (1993), s. 154.
 17. Dziesięć dni, które nie wstrząsnęły światem, „Tygodnik Powszechny”, 4 IV 1993, nr 14 (2282), s. 1; 3.
 18. Na skrzyżowaniu Azji i Europy (Rosja u progu 1993 roku), „Tygodnik Powszechny”, 18 IV 1993, nr 16 (2282), s. 4.
 19. (we współautorstwie z Andrzejem Romanowskim) Jeżeli państwo depce prawo... Rozmowa z Marią Rozanową i Andriejem Siniawskim, „Tygodnik Powszechny”, 21 X 1993, nr 47 (2315), s. 5.
 20. [list do redakcji] Nie Ruckoja, lecz Ruckiego, „Tygodnik Powszechny”, 21 XI 1993, nr 47 (2315), s. 8.
 21. Skawina, Kraków, Monachium, Paryż. Wyrośli wśród nas: Grzegorz Przebinda (rozmawiał Roman Świątek), „Skawina”. Pismo lokalne. Miesięcznik, nr 35, Rok 4, styczeń 1994, s. 8.
 22. Jak Polak z Rosjaninem... Rozmowa z Natalią Gorbaniewską, „Tygodnik Powszechny”, 30 I 1994, nr 5 (2315), s. 5-6.
 23. Moskiewskie obrazki, „Tygodnik Powszechny”, 20 III 1994, nr 12 (2322), s. 6.
 24. Rosja znów ostrzega NATO, „Tygodnik Powszechny”, 25 IX 1994, nr 39 (2359), s. 3.
 25. Dokąd idziesz Trzeci Rzymie? Obawy prawosławnych Rosjan - obawy katolickiego Polaka, „Tygodnik Powszechny”, 6 XI 1994, nr 45 (2365), s. 1; 7.
 26. Sołżenicyn, Duma i okolice, „Tygodnik Powszechny”, 13 XI 1994, nr 46 (2366), s. 16.
 27. Czeczenów jest niecały milion, „Tygodnik Powszechny”, 18 -25 XII 1994, nr 51-52 (2371-72), s. 3.
 28. Licentia poetica?, „Tygodnik Powszechny”, 8 I 1995, nr 2 (2374), s. 5.
 29. Wybrać pojednanie. Irina Iłowajska Alberti na KUL-u, „Tygodnik Powszechny”, 18 VI 1995, nr 25 (2397), s. 11.
 30. (we współautorstwie z Januszem Świeżym) Nagła zmiana dekoracji. Rozmowa z Olgą i Bułatem Okudżawą, „Tygodnik Powszechny”, 23 VII 1995, nr 25 (2397), s. 1; 5.
 31. Jedność w różnorodności. List apostolski „Orientale Lumen”, „Gość Niedzielny”, nr 32, 6 VIII 1995, s. 7; 10.
 32. Ekumeniczna liturgia w Johannesburgu, „Gość Niedzielny”, nr 40, 1 X 1995, s. 13.
 33. Amerykańsko-polski spór o Sołżenicyna, „Rzeczpospolita”, nr 221 (4174), 23-24 IX 1995, s. 15.
 34. Metafizyka zabijania, „Rzeczpospolita”, nr 267 (4220), 18-19 XI 1995.
 35. Czy zimorodek jaja w zimie znosi? Mentalność rosyjska, „Rzeczpospolita”, nr 273 (4226), 25-26 XI 1995, s. 17 [omówienie pracy Mentalność rosyjska. Słownik. Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Katowice 1995].
 36. Mit a prawo, „Najwyższy Czas!”, nr 47/1995, s. XIV.
 37. Głos w dyskusji po wykładzie Iriny Iłowajskiej Alberti, „Ethos”, 1995, nr 2-3 (30-31), s. 56-58.
 38. Moskwa przed najazdem na Czeczenów, „Nowa Respublika”, nr 12 (87) 1995, s. 56-58.
 39. Zaułki Mistrza Wolanda. Moskwa, jaką widziałem w grudniu, „Rzeczpospolita”, nr 5 (4259), 6-7 I 1996, s. 16-17.
 40. Na tropie Antychrysta. Tradycja miarą wszechrzeczy, czyli o pewnych nurtach rosyjskiego prawosławia, „Tygodnik Powszechny”, 15 XII 1996, nr 50 (2475), s. 10.
 41. Rosja Polaków. Między sentymentem a resentymentem. „Rzeczpospolita”, nr 291 (4545), 14-15 XII 1996, s. 15.
 42. Niżny Nowogród nad Oką i Wołgą, „Tygodnik Powszechny”, 16 IV 1997, nr 14 (2491), s. 7.
 43. K 21 maja - dniu rożdienija A. D. Sacharowa. Dom Sacharowa (Otrywok iz oczerka „Niżnij Nowgorod na Okie i Wołgie”), „Russkaja Mysl”, nr 4174, 15-21 maja 1997, s. 10.
 44. Książka, która nie wstrząsnęła Kremlem. Świt i zmierzch generała Korżakowa, „Tygodnik Powszechny”, 28 IX 1997, nr 39 (2516), s. 7.
 45. Prowincjusz, „Tygodnik Powszechny”, 12 X 1997, nr 41 (2518), s. 7.
 46. Łukaszenka non grata, „Tygodnik Powszechny”, 12 X VIII 1997, nr 41 (2518), s. 3.
 47. Złota jesień Jelcyna, „Tygodnik Powszechny”, 19 X 1997, nr 42 (2519), s. 3.
 48. Sołżenicyn: kryzys i szanse kultury, „Tygodnik Powszechny”, 26 X 1997, nr 43 (2520), s. 6.
 49. Rosja: spór o budżet, „Tygodnik Powszechny”, 2 XI 1997, nr 44 (2521), s. 3.
 50. Między nagą władzą a ideologią. Dyskusja o Rewolucji Październikowej 80 lat później, „Rzeczpospolita”, nr 46, 8-9 XI 1997, s. 13; 15.
 51. Moskiewska technologia władzy, „Tygodnik Powszechny”, 16 XI 1997, nr 46 (2523), s. 3.
 52. Kurs dolara na Kremlu, „Tygodnik Powszechny”, 23 XI 1997, nr 47 (2524), s. 3.
 53. Mumia Lenina. O dziedzictwie rewolucji bolszewickiej z badaczami historii i kultury rosyjskiej Grzegorzem Przebindą, Józefem Smagą i Wasilijem Szczukinem rozmawia Adam Szostkiewicz, „Tygodnik Powszechny”, 23 XI 1997, nr 47 (2524), s. 1; 9.
 54. Rosyjski hak a sprawa polska, „Tygodnik Powszechny”, 30 XI 1997, nr 48 (2525), s. 14.
 55. Mumija Lenina. Biesieda w riedakcyi krakowskogo „Tygodnika Powszechnogo”, „Russkaja Mysl”, nr 4201, 11-17 XII 1997, s. 7.
 56. Małpy, które skręciły w bok. Rozmowa z Jewgienijem Rejnem, „Rzeczpospolita”, nr 8 (4868), 10-11 I 1998, s. 14 (wspólnie z Januszem Świeżym).
 57. W Jerusalim - czeriez Afiny, Pietierburg i... Krakow. Biesieda s Jewgienijem Riejnom, „Russkaja Mysl”, nr 4206, 22-28 I 1998, s. 8-9 (wspólnie z Januszem Świeżym).
 58. Właściciel 10 procent. Żyrinowski o sobie samym i nowym Związku Sowieckim, „Rzeczpospolita”, nr 68 (4928), 21-22 marca 1998, s. 17.
 59. Między Mikołajem II a Leninem, „Tygodnik Powszechny”, 26 VII 1998, nr 30 (2559), s. 3.
 60. Metafizyka i patriotyzm. Nowa książka Aleksandra Sołżenicyna, „Tygodnik Powszechny”, 2 VIII 1998, nr 31 (2560), s. 7.
 61. Ciche Sanctus. Po śmierci Alfreda Schnittke, „Tygodnik Powszechny”, 16 VIII 1998, nr 33 (2562), s. 14.
 62. Upadek rządu Kirijenki, „Tygodnik Powszechny”, 30 VIII 1998, nr 35 (2564), s. 3.
 63. Rosja na ostrym zakręcie, „Tygodnik Powszechny”, 6 IX 1998, nr 36 (2565), s. 6.
 64. Siedem trudnych dni. Rosja na ostrym zakręcie (2), „Tygodnik Powszechny”, 13 IX 1998, nr 37 (2566), s. 1; 7.
 65. Bułat Okudżawa: Eto moja żyzń (wywiad z pisarzem), „Russkaja Mysl”, nr 4235, 3-9 IX 1998, s. 12-13.
 66. Bankructwo na razie zażegnane. Rosja na ostrym zakręcie (3), „Tygodnik Powszechny”, 20 IX 1998, nr 38 (2567), s. 5.
 67. [współautorstwo] Rosyjska choroba, „Rzeczpospolita”, nr 288 (5148), 9 XII 1998, „Raport o Rosji”, s. I-IV.
 68. Zredefiniować suwerenność. Dyskusja o miejscu i roli krajów postkomunistycznych w jednoczącej się Europie. Rozmawiają m. in. dr Roland Freudenstein z Fundacji Karola Adenauera, dr hab. Grzegorz Przebinda i dr Janusza A. Majcherek – publicyści „Tygodnika Powszechnego” – opr. Piotr Toczyński, „Polis”, 31/32, 1999, s. 109-111.
 69. Zapłacić Rosją za Rosję. Rozmowa z Gieorgijem Władimowem, „Rzeczpospolita”, nr 96 (5261), 24-25 IV 1999, s. 16 (wspólnie z Januszem Świeżym).
 70. Rosyjski geniusz całopalenia. O polskiej edycji „Dzienników” Andrieja Tarkowskiego, „Tygodnik Powszechny”, 13 VI 1999, nr 24 (2605), s. 10.
 71. Nowa książka rosyjskiego noblisty, „Świat książki”, 9.08.1999, s. 58.
 72. „Strażniczka wyobraźni na przekór czasowi”. O autobiografii Niny Berberowej, „Tygodnik Powszechny”, 24 X 1999, nr 43 (2624), s. 12.
 73. Russkij gienij żertwoprinoszenija, „Nowaja Polsza”, nr 2 (1999), s. 64-71.
 74. Sowriemiennaja russkaja litieratura w Krakowie, „Nowaja Polsza”, nr 1 (5), 2000, s. 58-59.
 75. Moskwa 2000, „Tygodnik Powszechny”, 11 III 2000, nr 11 (2644), s. 7.
 76. Życie jak symfonia. Monografia jednego z największych kompozytorów XX stulecia [o książce K. Meyera, Dymitr Szostakowicz i jego czasy, Warszawa 1999], „Gazeta Wyborcza”, 20 III 2000, s. 14.
 77. Media w służbie czynowników, „Rzeczpospolita”, nr 72 (5542), 25-26 III I 2000, s. D4.
 78. Zmarła Irina Iłowajska-Alberti, „Gazeta Wyborcza”, 7 IV 2000, s. 2.
 79. Misja. Po śmierci Iriny Iłowajskiej-Alberti, „Tygodnik Powszechny”, nr 16 (2649), 16 IV 2000, s. 1; 4.
 80. [list do redakcji] To nie naród rosyjski, „Gazeta Wyborcza”, 11 IV 2000, s. 6.
 81. Gieorgij Władimow o knigie „Gienierał i jego armija”. S pisatielem biesiedujut Grzegorz Przebinda i Janusz Swieżyj, „Nowaja Polsza”, nr 5 (9), 2000, s. 30-33.
 82. O mądrym ludzie i prezydencie mocarnym... Obraz Rosji w ORT1, „Rzeczpospolita”, nr 170 (5640), 22-23 VII 2000, s. D5-D6.
 83. Kapiełłan krakowskij i wsieja Polszy. Posle smierti otca Juziefa Tiszniera (1931-2000), „Nowaja Polsza”, nr 7-8 (11-12), 2000, s. 76-77.
 84. Lekarstwo na powierzchowny ateizm [omówienie Dzieł prawie wszystkich Wieniedikta Jerofiejewa, Kraków 2000], „Gazeta Wyborcza”, 24 X 2000, nr 249 (3550) [= dodatek „Gazeta-Książki”, 24 X 2000, nr 10 (103)], s. 5.
 85. Nad rzeką Wiszerą [omówienie: Warłam Szałamow, Wiszera. Antypowieść, Warszawa 2000], „Gazeta Wyborcza”, 6 XII 2000, nr 284 (3585), s. 12.
 86. Miesto dla drugogo [recenzja z książki Michała Jagiełly, Partnerstwo dla przyszłości, Warszawa 2000], „Nowaja Polsza”, nr 11 (14) 2000, s. 72-78.
 87. Miejsce dla innego [omówienie książki Michała Jagiełly, Partnerstwo dla przyszłości, Warszawa 2000], „Rzeczpospolita”, nr 68 (4928), 293 (5763), 16-17 XII 2000, s. D2.
 88. głos w dyskusji na konferencji „Russkoje proszłoje i jego wlijanije na sowriemiennyje otnoszenija s Zapadom i s Polszej, [w:] Rossija-Zapad-Polsza w proszłom i buduszczem. Matieriały mieżdunarodnoj konfieriencyi „Russkoje proszłoje i jego wlijanije na sowriemiennyje otnoszenija s Zapadom i s Polszej”, RGGU, Moskwa, 15 ijunia 2000 goda, Moskwa 2000, s. 148-150.
 89. Człowiek XXI wieku. 13 stycznia 2001 Jerzy Pomianowski ukończył 80 lat, „Tygodnik Powszechny”, nr 3 (2689), 21 I 2001, s. 13.
 90. Murarze i grabarze Imperium [o książce Ewy M. Thompson, Trubadurzy Imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, Kraków 2000], „Rzeczpospolita”, nr 35 (5808), 10-11 II 2001, s. D4.
 91. „Russkije skoro uwidiat, kogo oni potieriali”. Wzglad iz Polszy [w rubryce: God biez Iriny Iłowajskoj], „Russkaja Mysl”, nr 4360, 5-11 IV 2001, s. 8.
 92. Nasi w Moskwie i Petersburgu. O nowych przekładach Czesława Miłosza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, „Rzeczpospolita”, nr 100 (5873), 28-29 IV 2001, s. D6.
 93. O niekotorych zasługach Władimira Sołowjowa, „Nowaja Polsza”, nr 5 (20), 2001, s. 57-60.
 94. Godowszczina Sołowjowa w Krakowie, „Nowaja Polsza”, nr 5 (20), 2001, s. 60.
 95. Ukraincy, russkije, Papa iz Polszy. Nakanunie pałomniczestwa Ioanna Pawła II na Ukrainu, „Russkaja Mysl”, nr 4369, 21-27 VI 2001, s. 1; 7.
 96. Sławianskij diałog o sowriemiennosti. Wstrieczi Sacharowa i Sołżenicyna s polskim Papoj, „Nowaja Polsza”, nr 6 (21), 2001, s. 31-36.
 97. Ostre rysy Sołżenicyna, „Rzeczpospolita”, nr 178 (5951), 1 VIII 2001, „Rzecz o książkach”, nr 8 (20), s. E 6.
 98. Rasskazy Sołżenicyna po polski, „Nowaja Polsza”, nr 7-8 (22), 2001, s. 35-37.
 99. Kamienszcziki i mogilszcziki Impierii, „Nowaja Polsza”, nr 9 (23), 2001, s. 54-57.
 100. Nad riekoj Wiszeroj. Nowyj tom Szałamowa po-polski, „Nowaja Polsza”, nr 1 (27), 2001, s. 56-58.
 101. W poszukiwaniu złotego środka [nagłówek: „Putin chce być co prawda Europejczykiem, ale w kilku bardzo istotnych dla Rosji i świata sferach działa zdecydowanie «po azjatycku»”], „Rzeczpospolita”, 22 I 2002, nr 8 (6095), s. A7.
 102. Rechot Rogożyna czy katharsis?, w: Fiodor Dostojewski, Idiota, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, sezon 2001/2002, s. 1-3 [program teatralny].
 103. Watykan a Rosja – z Polską w tle [nagłówek: Przyjazd Jana Pawła II do Rosji nie tylko nie osłabiłby Cerkwi, lecz mógłby ją nawet potężnie wzmocnić], „Rzeczpospolita”, 4 III 2002, nr 53 (6130), s. A8.
 104. Ukraińskie zaklęcia Gogola [o polskim przekładzie „Tarasa Bulby”], „Rzeczpospolita”, 6-7 IV 2002, nr 81 (6158), „Rzecz o książkach”, nr 4 (28), s. D5.
 105. [list do redakcji] Lempp w Rosji i na Litwie, „Tygodnik Powszechny”, nr 16 (2754), 21 IV 2002, s. 6.
 106. Ukraińskie „święto wiosny”? [nagłówek: Budowanie niepodległości to dla Ukrainy długi i skomplikowany proces], „Rzeczpospolita”, 19 IV 2002, nr 92 (6169), s. A10.
 107. Rosyjscy katolicy wielu narodów. Jan Paweł II – wielki nieobecny w Rosji, „Rzeczpospolita”, 30 IV 2002, nr 101 (6178), s. A9.
 108. Fałszywa droga. Rozmowa z prof. Grzegorzem Przebindą, filologiem i historykiem idei, dyrektorem Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, „Dziennik Polski”, 2 V 2002, nr 102 (17 592), s. 30 (rozmawiał: Paweł Stachnik).
 109. [list do redakcji], Czy Gogol posiadał psy?, „Tygodnik Powszechny”, nr 20 (2758), 19 V 2002, s. 4.
 110. Bóg na stosie. 70 lat temu ogłoszono w ZSRR pięciolatkę ateistyczną, „Polityka”, 18 V 2002, nr 20 (2350), s. 73-75.
 111. Andrzej Drawicz – żywy i wolny. W piątą rocznicę śmierci wielkiego rusycysty, „Tygodnik Powszechny”, 26 V 2002, nr 21 (2759) , s. 22.
 112. [list do redakcji] „Krzyż z jezuitami”, „Polityka”, 25 V 2002, nr 21 (2351), s. 102.
 113. Słowiańskie dziedzictwo Europy [nagłówek: Bułgaria to miejsce spotkań narodów i religii, ośrodek tolerancji], „Rzeczpospolita”, 24 V 2002, nr 120 (6197), s. A9.
 114. Papież, Bułgaria i Moskwa. Po pielgrzymce Jana Pawła II do Sofii i Płowdiwu, „Tygodnik Powszechny”, 9 VI 2002, nr 23 (2761), s. 11.
 115. Nie spodziewałem się takiego entuzjazmu Bułgarów, „Biuletyn Prasowy KAI”, nr 42 (760), 28 V 2002, s. 9.
 116. Wojtyła czyta Dostojewskiego i Sołżenicyna. Rosyjskie lektury Jana Pawła II, „Rzeczpospolita”, nr 132 (6209), 8-9 VI 2002, dodatek „Plus-Minus”, s. A5.
 117. Watikan - Rossija (Polsza w umie), „Nowaja Polsza”, nr 5 (31), 2002, s. 58-60.
 118. Moskwa nie czeka. Rozmowa z prof. Grzegorzem Przebindą, dyrektorem Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, „Dziennik Polski”, 13 VI 2002, nr 136 (17 626), s. 9 (rozmawiał: Paweł Stachnik).
 119. Wstęp, [w:] Polityka zagraniczna Rosji, praca pod redakcją Moniki Zamarlik, Kraków 2002, s. 9-10.
 120. Wojtyła czitajet Dostojewskogo i Sołżenicyna, „Nowaja Polsza”, nr 9 (34), 2002, s. 56-61.
 121. Trudny sprawdzian. Krwawa łaźnia może osłabić pozycję prezydenta Rosji, „Dziennik Polski”, 25 X 2002.
 122. Szturm nie przeciął węzła [nagłówek: Oby głosy Grigorija Jawlinskiego i Borysa Niemcowa nie zostały uznane za opinie zdrajców. Tu chodzi nie tylko o Czeczenię, lecz również o Rosję], „Rzeczpospolita”, 29 X 2002, nr 253 (6330), s. A10.
 123. Jumala roviolla. 70 vuotta sitten Neuvostoliitossa alkoi ateismin aika, „Logos. Ortodoksinen kultturilehti”, Helsinki, nr 2/2002 , s. 4-7.
 124. [list do redakcji] Dom nad rzeką Wisłą, „Rzeczpospolita”, 7 III 2003, nr 56 (6436), s. A10.
 125. Jaskinia Gogola i Dostojewskiego. Literatura i teologia: niebezpieczeństwo uproszczonej lektury, „Tygodnik Powszechny”, nr 12 (2802), 23 III 2003, s. 11 [dodatek „Książki w Tygodniku”].
 126. Rosja wobec wojny z Irakiem [nagłówek: Moskwa nie ma zamiaru rezygnować z amerykańskiego partnerstwa], „Rzeczpospolita”, 24 III 2003, nr 70 (6450), s. A8.
 127. Zdrowy rozsądek Putina. Dlaczego Moskwa nie wyruszyła na wojnę z Husajnem?, „Tygodnik Powszechny”, nr 17 (2807), 27 IV 2003, s. 25.
 128. Nauczka dla wróżbiarzy. Prezydent Bush okazał się w 2003 roku wielkim realistą - w przeciwieństwie do Normana Daviesa, „Rzeczpospolita”, 24 IV 2003, nr 96 (6476), s. A8.
 129. Katolickie tematy Andrzeja Walickiego, „Znak”, R. LIV, 5 (576), 2003, s. 137-144.
 130. Rzym, Moskwa i Kazań. Jaka Rosja przyjmie Papieża?, „Tygodnik Powszechny”, nr 19 (2809), 11 V 2003, s. 14.
 131. Zagrożona tożsamość. Ukraina czy Małorosja? [o książce Mykoły Riabczuka Od Małorosji do Ukrainy, Kraków 2003], „Rzeczpospolita”, 10-11 V 2003, nr 108 (6488), „Plus-Minus”, nr 19 (541), s. A8-A9.
 132. Zwartych kształtów ład. Gród św. Piotra, „Polityka”, 31 V 2003, nr 22 (2403), s. 46-48.
 133. Fikcyjna dwunastka w Eurazji, „Rzeczpospolita”, 3 VI 2003, nr 128 (6508).
 134. „Zniewolony umysł w Rosji”. 50 lat po edycji oryginału książka Czesława Miłosza wychodzi w Sankt Petersburgu, „Rzeczpospolita”, 7-8 VI 2003, nr 132 (6512), „Rzecz o książkach”, nr 6 (43), s. D6.
 135. Katoliczeskije tiemy Andżeja Walickogo, „Nowaja Polsza”, nr 6 (43), 2003, s. 61-64.
 136. Święci Cerkwi rosyjskiej [o książce Gieorgija Fiedotowa, Święci Rusi (XI-XVII w.), Kraków 2002], „Znak”, R. LIV, nr 7 (578), 2003, s. 136-144.
 137. Pawieł Jewdokimow w polskom pieriewodie, „Nowaja Polsza”, nr 7-8 (44), 2003, s. 66-69.
 138. Tatarstan czeka na Papieża, „Tygodnik Powszechny”, nr 31 (2821), 3 VIII 2003, s. 19.
 139. Między Uralem, Petersburgiem a Krakowem. Po śmierci Władisława Arżanuchina (1951-2003), „Tygodnik Powszechny”, 24 VIII 2003, nr 34 (2824), s. 15.
 140. Trzy pogrzeby i wesele. Sowieckie imperium przestało istnieć. Ale czy istnieje imperium rosyjskie?, „Polityka”, nr 30 (2419), 20 IX 2003, s. 54-56.
 141. Rosja na sądzie przedostatecznym [o polskiej edycji Encyklopedii duszy rosyjskiej Wiktora Jerofiejewa], „Rzeczpospolita”, 4-5 X 2003, nr 232 (6612), „Rzecz o książkach”, nr 10 (47), s. D3.
 142. Drugie życie Michaiła Bułhakowa, „Tygodnik Powszechny”, 16 XI 2003, nr 465 (2836), s. 13 [dodatek „Książki w Tygodniku”].
 143. Chrześcijanie i Żydzi - tak blisko i tak daleko [o książce Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela Zgłębiając tajemnicę Kościoła, Kraków 2003], „Znak”, R. LVI, nr 2 (585) 2004, s. 130-137.
 144. Rossija w priedwierii strasznogo suda, „Nowaja Polsza”, nr 1 (49), 2004, s. 71-72.
 145. Ukraina między duchem a materią. Zimowe refleksje z Kijowa, Lwowa i Bukowiny, „Tygodnik Powszechny”, nr 12 (2854), 21 III 2004, s. 8.
 146. Mieżdu Urałom, Krakowom i Pietierburgom. Pamiati Władisława Arżanuchina (1951-2003), „Nowaja Polsza”, nr 3 (51), 2004, s. 79-80.
 147. Rosyjskie idee i wojska. Myśl rosyjska z perspektywy Isaiaha Berlina, „Tygodnik Powszechny”, nr 16 (2858), 2004, „Książki w Tygodniku”, s. 9-10.
 148. Sankt-Pietierburg - knigi i chramy, „Nowaja Polsza”, nr 5 (53), 2004, s. 21-25.
 149. Piekło bez sufitu, „Rzeczpospolita”, nr 131 (6814), 5-6 VI 2004, „Rzecz o książkach”, nr 6 (55), s. D3 [omówienie przekładu Braci Karamazow autorstwa Adama Pomorskiego, Kraków, Znak, 2004].
 150. Księgi i świątynie. Trzy podróże do Petersburga, „Tygodnik Powszechny”, nr 25 (2867), 20 VI 2004, s. 9.
 151. Andżej Drawicz - żywoj i swobodnyj, „Nowaja Polsza”, nr 6 (54), 2004, s. 52-53.
 152. Piekło pisarzy Rosji, „Tygodnik Powszechny”, nr 35 (2877), 29 VIII, 2004, s. 9-10 [„Książki w Tygodniku”].
 153. Kyś, czyli Ruś, „Gazeta Wyborcza”, 23-24 X 2004, s. 10.
 154. Ad russkich pisatielej, „Nowaja Polsza”, nr 9 (56), 2004, s. 54–60.
 155. Dziś Ukraina - jutro Białoruś? Rozmowa z profesorem Grzegorzem Przebindą, dyrektorem Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, „Dziennik Polski”, 30 XI 2004, s. 7 (rozmawiała Patrycja Pustkowiak).
 156. Mihaił Bułgakow w potustoronniem mirie i w Polsze, „Nowaja Polsza”, nr 10 (68), 2005, s. 50–54.
 157. Za wcześnie na „przepraszam”, „Rzeczpospolita”, nr 112 (7406), 15 V 2006. s. 2.
 158. Jan Paweł II nie zdobył Kremla, „Gazeta Wyborcza”, nr 293 (5300), 16-17 XII 2006, s. 30-31.
 159. Polskij Papa Kremla nie brał, „Nowaja Polsza”, nr 12 (70), 2006.
 160. Światłość przyćmiona, „Tygodnik Powszechny”, nr 15 (3066),13 IV 2008, s. 10–12.
 161. Wasyla Grossmana apologia, „Tygodnik Powszechny”, nr 27 (3078), 6 VII 2008, s. 10–12, s. XII–XIII =[dodatek „Książki w Tygodniku” nr 7–8/2008].
 162. Prorok z nieludzkiej ziemi, „Tygodnik Powszechny”, nr 32 (3083), 10 sierpnia 2008, s. 19.
 163. Rossija posle „polskogo papy”, Nowaja Polsza”, nr 9, 2008, s.
 164. „Process wnutrienniego oswoboźdienija budiet prodołżatsia”. Biesiada s Irinoj Iłowajskoj (1987), „Nowaja Polsza”, nr 5, 2008.
 165. Zachód nie płaci za antykomunizm. Rozmawiali Andrzej Nowak i Grzegorz Przebinda, w: W. Bukowski, Partyzant prawdy. Wybór publicystki z pierwszego i drugiego obiegu, red. R. Jankowski, Warszawa 2008, t. II, s. 147–161.
 166. » Powrót na górę strony

Artykuły prasowe on-line

  1. 2004, Rzeczpospolita, Nr 131, 5.06.2004, RZECZ O KSIĄŻKACH, Piekło bez sufitu
  2. 2003, Rzeczpospolita, Nr 232, 4.10.2003, KSIĄŻKI, Rosja na sądzie przedostatecznym
  3. 2003, Rzeczpospolita, 4.06.2003, POLITYKA, Wpływ wojny z Irakiem na dezintegrację Wspólnoty Niepodległych Państw
  4. 2003, Rzeczpospolita, Nr 108, sobota 10.05.2003, PLUS MINUS, Zagrożona tożsamość
  5. 2003, Rzeczpospolita, Nr 96, czwartek 24.04.2003, PUBLICYSTYKA, OPINIE, Nauczka dla wróżbiarzy
  6. 2003, Rzeczpospolita, Nr 70, poniedziałek 24.03.2003, PUBLICYSTYKA, OPINIE, Rosja wobec wojny z Irakiem
  7. 2002, Rzeczpospolita, Nr 253, wtorek 29.10.2002, PUBLICYSTYKA, OPINIE, Szturm nie przeciął węzła
  8. 2002, Rzeczpospolita, Nr 132, sobota 8.06.2002, PLUS MINUS, Wojtyła czyta Dostojewskiego i Sołżenicyna
  9. 2002, Rzeczpospolita, Nr 120, piątek 24.05.2002, PUBLICYSTYKA, OPINIE, Słowiańskie dziedzictwo Europy
  10. 2002, Rzeczpospolita, Nr 101, wtorek 20.04.2002, PUBLICYSTYKA, OPINIE, Rosyjscy katolicy wielu narodów
  11. 2002, Rzeczpospolita, Nr 92, piątek 19.04.2002, PUBLICYSTYKA, OPINIE, Ukraińskie „święto wiosny”?
  12. 2002, Rzeczpospolita, Nr 81, sobota 6.04.2002, KSIĄŻKI Ukraińskie zaklęcia Gogola
  13. 2002, Rzeczpospolita, Nr 53, poniedziałek 4.02.2002, PUBLICYSTYKA, OPINIE, Watykan a Rosja – z Polską w tle
  14. 2002, Rzeczpospolita, Nr 18, wtorek 22.01.2002, PUBLICYSTYKA, OPINIE, W poszukiwaniu złotego środka
  15. 2001, Rzeczpospolita, Nr 178, środa 1.08.2001, KSIĄŻKI, Wydarzenia miesiąca
  16. 2001, Rzeczpospolita, Nr 100, sobota 28.04.2001, PLUS MINUS, Nasi w Moskwie i Petersburgu
  17. 2001, Rzeczpospolita, Nr 35, sobota 10.02.2001, PLUS MINUS, Murarze i grabarze Imperium
  18. 2000, Rzeczpospolita, Nr 293, sobota 16.12.2000, PLUS MINUS, Miejsce dla innego
  19. 2000, Rzeczpospolita, Nr 170, sobota 22.07.2000, PLUS MINUS, O mądrym ludzie
  20. 2000, Rzeczpospolita, Nr 72, sobota 25.03.2000, PLUS MINUS, Media w służbie czynowników
  21. 1999, Rzeczpospolita, Nr 96, sobota 24.04.1999, PLUS MINUS, Zapłacić Rosją za Rosję
  22. 1998, Rzeczpospolita, Nr 68, sobota 21.03.1998, PLUS MINUS, Właściciel 10 procent
  23. 1998, Rzeczpospolita, Nr 8, sobota 10.01.1998, PLUS MINUS, Małpy, które skręciły w bok
  24. 1996, Rzeczpospolita, sobota 14.12.1996, PLUS MINUS, Rosja Polaków
  25. 1995, Rzeczpospolita, sobota 25.11.1995, PLUS MINUS, Czy zimorodek jaja w zimie znosi?
  26. 1995, Rzeczpospolita, sobota 18.11.1995, PLUS MINUS, Metafizyka zabijania


  1. 2003, Polityka, Nr 38/2003, ŚWIAT, Trzy pogrzeby i wesele
  2. 2003, Polityka, Nr 22/2003, ŚWIAT, Zwartych kształtów ład
  3. 2002, Polityka, Nr 20/2002, SPOŁECZEŃSTWO, Bóg na stosie


  1. 2009, Tygodnik Powszechny, 20.05.2009, KSIĄŻKI W TYGODNIKU, Wasyla Grossmana apologia dobroci
  2. 2008, Tygodnik Powszechny, 11.08.2008, KULTURA, Prorok z nieludzkiej ziemi
  3. 2008, Tygodnik Powszechny, Nr 27 (3078), 02.07.2008, KSIĄŻKI W TYGODNIKU, Wasyla Grossmana apologia
  4. 2008, Tygodnik Powszechny, Nr 15 (3066), 13.04.2008, WIARA, Światłość przyćmiona
   1. Przekład ukraiński: Східна політика Ватикану: нова відкритість
  5. 2004, Tygodnik Powszechny, Nr 35 (2877), 29.08.2004, KSIĄŻKI W TYGODNIKU, Piekło pisarzy Rosji
  6. 2004, Tygodnik Powszechny, Nr 25 (2867), 20.06.2004, KRAJ I ŚWIAT, Księgi i świątynie
  7. 2004, Tygodnik Powszechny, Nr 16/2004, KSIĄŻKI, Rosyjskie idee i wojska
  8. 2004, Tygodnik Powszechny, Nr 14 z 4.04.2004, KRAJ I ŚWIAT, Ukraina między duchem a materią
  9. 2003, Tygodnik Powszechny, Nr 46 (2836) z 16.11.2003, KSIĄŻKI, Drugie życie Michaiła Bułhakowa
  10. 2003, Tygodnik Powszechny, Nr 36 (2826) z 7.09.2003, KULTURA, Między Uralem, Petersburgiem a Krakowem
  11. 2003, Tygodnik Powszechny, Nr 31 (2821) z 3.08.2003, WIARA, Tatarstan czeka na Papieża
  12. 2003, Tygodnik Powszechny, Nr 19 (2809) z 11.05.2003, ŚWIAT, Rzym, Moskwa i Kazań
  13. 2003, Tygodnik Powszechny, Nr 18 (2808) z 1.05.2003, ŚWIAT, Zdrowy rozsądek Putina
  14. 2003, Tygodnik Powszechny, Nr 12 (2802) z 23.03.2003, KSIĄŻKI, Jaskinia Gogola i Dostojewskiego
  15. 2002, Tygodnik Powszechny, z 4.09.2002, TERRORYZM, Nieśmiertelność dla herosów
  16. 2002, Tygodnik Powszechny, Nr 23 (2761) z 9.06.2002, WIARA, Papież, Bułgaria i Moskwa
  17. 2002, Tygodnik Powszechny, Nr 21 (2759) z 26.05.2002, KULTURA, Andrzej Drawicz – żywy i wolny
  18. 1998, Tygodnik Powszechny, Nr 33 (2562) z 16.08.1998, Ciche „Sanctus”


  1. 2006, Gazeta Wyborcza z dnia 16 XII 2006 – Jan Paweł II nie zdobył Kremla
  2. 2004, Gazeta Wyborcza z dnia 23-24 X 2004, dział KSIĄŻKI – RECENZJE, s. 10. – „Kyś” Tatiany Tołstoj
  3. 2000, Gazeta Wyborcza nr 284, wydanie waw (Warszawa) z dnia 06 XII 2000, dział KULTURA, str. 12 – Nad rzeką Wiszerą
  4. 2000, KSIĄŻKI nr 10 dodatek do Gazety Wyborczej nr 249, wydanie waw (Warszawa) z dnia 24 X 2000, str. 5 – Lekarstwo na powierzchowny ateizm
  5. 2000, Gazeta Wyborcza nr 86, wydanie waw (Warszawa) z dnia 11 IV 2000, dział KRAJ, str. 6 – To nie naród rosyjski
  6. 2000, Gazeta Wyborcza nr 83, wydanie waw (Warszawa) z dnia 07 IV 2000, dział TEMATY DNIA, str. 2 – Zmarła Irina Iłowajska-Alberti
  7. 1998, Gazeta w Krakowie, wydanie krk (Kraków) z dnia 11 III 1998 – Zmarł Profesor Łużny


  1. 2001, РУССКАЯ МЫСЛЬ, Nr 4369 z 21.06.2001, УКРАИНЦЫ, РУССКИЕ, ПАПА ИЗ ПОЛЬШИ...
  2. 2001, РУССКАЯ МЫСЛЬ, Nr 4360 z 5.04.2001, РУССКИЕ СКОРО УВИДЯТ, КОГО ОНИ ПОТЕРЯЛИ


  1. 2003, Znak, Nr 5, 2003 r., Katolickie tematy Andrzeja Walickiego
  2. 2001, Znak, Nr 552, maj 2001, Ukraińcy, Rosjanie, Papież z Polski...


  1. 2009, Dziennik Polski, 02.02.2009, AKTUALNOŚCI, ŚWIAT, Rosyjska Cerkiew wspiera państwo


  1. 2008, Nowa Europa Wschodnia, nr 1, 09/10 2008, HISTORIA, Sołżenicyn – post mortem
  2. 2009, Nowa Europa Wschodnia, Sokrates z Berdyczowa
  3. 2009, Nowa Europa Wschodnia, Liczą się mity, nie fakty. Z Aleksandrem Prochanowem rozmawiają Grzegorz Przebinda i Aleksander Wawrzyńczak


  1. 2009, Dziennik.pl Europa nr 273, 27.06.2009, Triumf Jerozolimy nad Atenami. Filip Memches rozmawia z Grzegorzem Przebindą

  » Powrót na górę strony

  Konferencje i odczyty naukowe

  1. 1981, Opole, WSP, „Fiodor Dostojewski”, referat: Rozkaz zapomnieć, czyli dlaczego nie opublikowano „Oddziału chorych na raka” Aleksandra Sołżenicyna.
  2. 1981, Kraków, UJ, „Oblicza Rosji”, referat: Rozkaz zapomnieć, czyli dlaczego nie opublikowano „Oddziału chorych na raka” Aleksandra Sołżenicyna.
  3. 1983, Kraków, UJ, „Borys Pasternak i jego czasy”, referat: Miłosz o Pasternaku.
  4. 1984, Kraków, UJ, „Marian Zdziechowski”, referat: Myśl Włodzimierza Sołowjowa w pesymistycznej koncepcji Mariana Zdziechowskiego.
  5. 1985, Lublin, KUL, „Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jego konsekwencje kulturowe dla dziejów i narodów Europy Środkowo-Wschodniej”, referat: Żydzi i Polacy w myśli ekumenicznej Sołowjowa.
  6. 1986, Kraków, Instytut Filologii Rosyjskiej, Apokalipsa Włodzimierza Sołowjowa.
  7. 1987, Kraków, PAN, „Chrystianizacja Rusi i jej konsekwencje w kulturze narodów Europy”, referat: W. Sołowjow i M. Fiodorow. Dwie koncepcje eschatologiczne.
  8. 1988, Genewa, Université de Genève, „Aspects de l’héritage culturel du christianisme en Russie, referat: Wosprijatije mysli Władimira Sołowjowa w Giermanii do 1953 g.
  9. 1988, Lublin, KUL, Włodzimierza Sołowjowa spór z protestantyzmem.
  10. 1992, Lublin, KUL, Konstanty Leontjew jako apostoł formy.
  11. 1993, Łódź, UŁ, Średniowiecze przeciwko Oświeceniu w twórczości nowożytnych myślicieli rosyjskich
  12. 1993, Kraków, PAN, Powrót filozofii do Rosji (1989-1992).
  13. 1994, Łódź, UŁ, Czernyszewski na nowo odczytany.
  14. 1994, Lublin, KUL, Spór Sołżenicyna z tradycją Oświecenia.
  15. 1994, Katowice, UŚ, „Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje”, referat: „Co robić?” Nikołaja Czernyszewskiego. Próba „nierewolucyjnej” interpretacji.
  16. 1994, Moskwa, MGU, „Rossija i Zapad – diałog kultur”, referat: Mysl W. S. Sołowjowa w Giermanii.
  17. 1994, Toruń, UMK, Bierdiajew i Sołżenicyn - dwaj rycerze „Nowego Średniowiecza”.
  18. 1995, Kraków, PAU, Cerkiew rosyjska po upadku bolszewizmu.
  19. 1995, Moskwa, MGU, „Rossija i Zapad – diałog kultur”, referat: Mysl W. G. Bielinskogo w priediełach istoriosofskogo immanientizma.
  20. 1996, Kraków, PAN, Aleksandra Hercena potyczki z Panem Bogiem.
  21. 1996, Kazimierz Dolny, KUL, „Słowiańszczyzna wschodnia i pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie jako obszar dialogu kultur”, referat: Piotr Czaadajew - ojciec prowidencjalizmu w Rosji.
  22. 1996, Moskwa, Instytut Kultury Polskiej przy ambasadzie RP, Rossija głazami sowriemiennych Polakow.
  23. 1996, Kraków, Fundacja św. Włodzimierza, „Kijów - Brześć - Rzym. Tendencje unijne i ich kulturowo-religijne konsekwencje przed i po 1596, referat: Piotr Czaadajew i Władimir Sołowjow - prekursorzy ekumenizmu w Rosji.
  24. 1997, Kraków, UJ, „Słowianie Wschodni. Duchowość, mentalność, kultura”, referat: Piotr Czaadajew wobec „Wybranych fragmentów z korespondencji do przyjaciół” Nikołaja Gogola.
  25. 1998, Kraków, PAU, Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832-1922).
  26. 1998, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, SIW „ZNAK” (Kraków), „Jedność*Wspólnota*Komunia”, referat: Stare i Nowe na Wschodzie.
  27. 1998, Opole, Uniwersytet Opolski, „Rosyjskie ślady profesora Andrzeja Drawicza”, referat: Andrzej Drawicz w „Tygodniku Powszechnym” (1982-1995).
  28. 1998, Kraków, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, „Rosyjski kryzys i jego konsekwencje” (prowadzenie konferencji).
  29. 1998, Kraków, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Rosyjski geniusz całopalenia (o polskiej edycji Dzienników Andrieja Tarkowskiego).
  30. 1998, Kraków, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Seminarium polsko-białoruskie na temat samorządności (prowadzenie).
  31. 1999, Kraków, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, „Rosja i jej sąsiedzi” (przygotowanie i prowadzenie konferencji).
  32. 1999, Kraków, UJ, Rocznicowe spotkanie poświęcone pamięci prof. R. Łużnego, odczyt: Profesor Ryszard Łużny wobec ekumenizmu Jana Pawła II.
  33. 1999, Lublin, KUL, „Słowianie Wschodni. Sacrum-Literatura-Język. Problematyka słowianoznawcza w badaniach Profesora Ryszarda Łużnego”, referat: Ryszard Łużny wobec ekumenizmu Jana Pawła II.
  34. 1999, Kraków, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, „Nowy kształt stosunków Polski z jej wschodnimi sąsiadami” (przygotowanie i prowadzenie konferencji).
  35. 1999, Oświęcim, Fundacja im. Stefana Batorego, Federacja Polskich Domów Spotkań, „Wspólne miejsce”. Spotkanie liderów organizacji młodzieżowych z Niemiec, Polski i Ukrainy, referat: Miejsce i rola krajów byłego ZSRR w jednoczącej się Europie i w aspekcie konfliktów etnicznych na starym kontynencie.
  36. 1999, UJ, Kraków, „Innego końca świata nie będzie”. Eschatologie przełomu stuleci, referat: Dwie rosyjskie Apokalipsy: Sołowjow i Fiodorow.
  37. 2000, MGU, Moskwa, Z dziejów rusycystyki w Krakowie.
  38. 2000, Pałac Staszica, Warszawa. Dyskusja panelowa wokół leksykonu Kto jest kim w Rosji po 1917 roku (z udziałem autorów: Grzegorza Przebindy i Józefa Smagi oraz Stanisława Cioska, Jerzego Pomianowskiego, Bartłomieja Sienkiewicza, prowadzenie: Krzysztof Dorosz).
  39. 2000, wyd. „Znak”, Kraków. Dyskusja panelowa wokół leksykonu Kto jest kim w Rosji po 1917 roku (z udziałem autorów: Grzegorza Przebindy i Józefa Smagi oraz Wasilija Szczukina, prowadzenie: Andrzej Romanowski.
  40. 2000, Instytut Studiów Strategicznych Międzynarodowego Centrum Demokracji w Krakowie, „Polska strategia wobec Rosji” (prowadzenie i podsumowanie konferencji).
  41. 2000, RGGU, Moskwa, „Russkoje proszłoje i jego wlijanije na sowriemiennyje otnoszenija Rossii s Zapadom, w tom czisle s Polszej” (głos na temat roli religii w stosunkach Rosji z Europą).
  42. 2000, Instytut Polski przy Ambasadzie RP w Moskwie, Rossija w propowiediach papy rimskogo Joanna Pawła II.
  43. 2000, Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy, „Tysiąc lat chrześcijaństwa w kulturze Słowian”, referat: „Orientale lumen” papieża z Polski.
  44. 2000, Lublin, KUL, Kongresu Kultury Chrześcijańskiej „Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości”, głos w dyskusji panelowej „Uniwersalizm katolicki a tradycja narodowa”.
  45. 2000, Uniwersytet Jagielloński, „W kręgu «rosyjskiej idei». Konferencja naukowa z okazji setnej rocznicy śmierci Włodzimierza Sołowjowa”, referat: Mysl Władimira Sołowjowa na porogie III tysiaczeletija.
  46. 2001, Szczecin, Książnica Pomorska, „Polska–Słowiańszczyzna Wschodnia”, referat: Słowiańskie nauczanie Jana Pawła II.
  47. 2001, Kraków, Instytut Studiów Strategicznych, Uniwersytet Jagielloński, „Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej”, współorganizacja, referat wstępny i prowadzenie konferencji.
  48. 2001, Uniwersytet Jagielloński, „Słowianie Wschodni: Ukraina – między językiem a kulturą”, referat: Ukraina europejska. Refleksja o papieskiej pielgrzymce do Kijowa i Lwowa.
  49. 2002, Wrocław, Kolegium Europy Wschodniej, Dyskusja panelowa wokół książki Grzegorza Przebindy Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Wydawnictwo Znak (m.in. Grzegorz Przebinda, Adolf Juzwenko).
  50. 2002, Lublin, KUL, „Kultura rosyjska a ekumenizm. Wokół książki Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy” (m. in. Grzegorz Przebinda, Tadeusz Styczeń, Bolesław Kumor, Leonard Górka, Roman Dzwonkowski).
  51. 2002, Kraków, Instytut Jana Pawła II, Czy Rosja to Europa? Dyskusja panelowa wokół książki Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy (Henryk Woźniakowski, Adam Boniecki, Jerzy Pomianowski, Franciszek Ziejka, Grzegorz Przebinda).
  52. 2002, Sofia, Uniwersytet im. Klemensa z Ochrydu, „Większa Europa Jana Pawła II. Aspekt słowiański i ponadsłowiański”.
  53. 2002, Wrocław, Ossolineum i Uniwersytet Warszawski, XII Wschodnia Szkoła Letnia (Międzynarodowa Szkoła Historii i Współczesności Europy Wschodniej), „Wartości chrześcijańskie a formowanie Europy”.
  54. 2003, Kraków, Unia Wolności Kraków-Krowodrza, „Większa Europa Jana Pawła II”
  55. 2003, Kraków, Polska Akademia Umiejętności, IFWsch. UJ, Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności, Komisja Słowianoznawstwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Posiedzenie naukowe poświęcone pamięci Profesora Ryszarda Łużnego w piątą rocznicę Jego śmierci. Tytuł wystąpienia: Profesor Ryszard Łużny o Bogu i człowieku w kulturze Słowian Wschodnich.
  56. 2003, Kraków, UJ, Wyższa Szkoła Pedagogiczna „Ignatianum”, Czy Rosja przyjmie Papieża? Dyskusja panelowa wokół książki Grzegorza Przebindy Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, z udziałem: autora, Jerzego Pomianowskiego, Marka Inglota SJ i Władisława Arżanuchina. Prowadzenie Stanisław Obirek SJ.
  57. 2003, Laski, Centrum Ekumeniczne „Joannicum”, Prawosławie w myśli ekumenicznej Jana Pawła II.
  58. 2003, Lublana, 13. Międzynarodowy Kongres Slawistów, Władimir Sołowjow o Polsze i Ukrainie.
  59. 2003, Bydgoszcz, „Słowiańszczyzna wobec sacrum w kulturze świata wschodniego i zachodniego”, Święci Starej Rusi – bohaterowie naszych czasów.
  60. 2003, Warszawa, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, „Jan Paweł II - Apostoł jedności”, głos w dyskusji panelowej razem z biskupem Sławojem Leszkiem Głodziem, Januszem Poniewierskim i Krzysztofem Ołdakowskim SJ.
  61. 2004, Sankt Petersburg, „Ogoniok” i „Gazeta Wyborcza”, II Forum Dialogu Polsko-Rosyjskiego, głos w dyskusji plenarnej „Rosja–Polska: nierozerwalność więzi kulturowych”
  62. 2004, Kraków, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, studenckie Koło Wschodnie UJ, I edycja Dni Kultury Białoruskiej, udział w panelu dyskusyjnym w ramach „Spotkań Wschodnich” pt. „Białoruś oczyma swoich i sąsiadów” (inni uczestnicy: Andrzej Chwalba (UJ), Eugeniusz Mironowicz (Uniwersytet Białostocki), Eugeniusz Wappa (redaktor gazety „Niwa”).
  63. 2004, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, dyskusja panelowa: „Gniew - ludzka rzecz” w ramach imprez towarzyszących wystawie Siedem grzechów głównych. Dyskusja o społecznym wymiarze gniewu. Konfrontacja pojęcia gniewu w kulturze europejskiej i filozofii chrześcijańskiej (Grzegorz Przebinda), w judaizmie (dr Przemysław Piekarski), hinduizmie (dr Michał Galas), w myśli buddyjskiej (dr Marta Kudelska) i w filozofii islamu (dr hab. Elżbieta Górska). Prowadzenie: ks. prof. Stanisław Obirek SJ.
  64. 2004, Łódź, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, konferencja i dyskusja panelowa „Ukraina - między Wschodem a Zachodem (polityka UE, Polski i Ukrainy w kontekście wyborów prezydenckich”; głos w dyskusji obok Janusza Tomaszewskiego, Pawła Kazaneckiego, Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego.
  65. 2005, Kraków, Centrum Kultury Żydowskiej, dyskusja panelowa „Ukraina - Europa Środka”; głos w dyskusji obok Ihora Melnyka (Lwów), Piotr Kozakiewicz (Kijów), Piotra Tymy (Warszawa), Lecha Górniaka (Kraków). Rozmowę poprowadzi dr Agnieszka Korniejenko (Warszawa).
  66. 2005, Kraków, Koło Wschodnie UJ, II edycja Dni Kultury Białoruskiej w Krakowie, udział w dyskusji panelowej „Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej”. Inni dyskutanci: Mariusz Maszkiewicz (Warszawa), Paweł Kazanecki (Warszawa).
  67. 2005, Łódź, Uniwersytet Łódzki, „Dialog europejski Zachód-Wschód”, Większa Europa Jana Pawła II (aspekt rosyjski i ukraiński).
  68. 2005, UJ, Rosyjska Cerkiew Prawosławna po 1991 roku.
  69. 2005, Kraków, odczyt dla Koła Naukowego Studentów IFWsch UJ (W)Koło Rosji pt. Antychryst w Moskwie. Rosyjska Cerkiew Prawosławna po 1991 roku.
  70. 2005, Kraków, UJ udział w dyskusji panelowej Zrozumieć Rosję. Historia idei jako klucz do polityki, wokół książki Andrzeja Walickiego Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego. Inni uczestnicy panelu: prof. Andrzej Walicki, prof. Bronisław Łagowski, prof. Grzegorz Przebinda, prof. Stanisław Obirek, prowadzenie: prof. Włodzimierz Rydzewski.
  71. 2006, Kraków, UJ, Festiwal Kultury Ukraińskiej, prowadzenie dyskusji panelowej Ukraina – Rosja – UE. Idee, polityka i gospodarka. Uczestnicy panelu: prof. Jarosław Poliszczuk (Kraków, Równe), dr Andrij Saweneć (Lublin), dr Andrzej Wątorski (Szczecin), Paweł Wosik (Poznań).
  72. 2006, Kraków, UJ, III edycja Dni Kultury Białoruskiej w Krakowie, prowadzenie dyskusji panelowej: Odkrywanie białoruskiej historii i tożsamości, uczestnicy: Grzegorz Gromadzki (Warszawa), dr Henryk Głębocki (Kraków), dr Hienadź Siemianczuk (Kraków), Piotr Rudkowski OP (Kraków).
  73. 2006, Kraków, UJ, Panel dyskusyjny: Jan Paweł II – Apostoł Słowian Wschodnich. Uczestnicy panelu: Prof. Grzegorz Przebinda (Uniwersytet Jagielloński), Stefan Wilkanowicz (Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”), ks. Mieczysław Maliński. Prowadzenie: Grzegorz Russek (Stowarzyszenie „Wschodnia Perspektywa”). Dyskusja odbyła się w ramach międzynarodowej konferencji „Jan Paweł II – Apostoł Słowian Wschodnich”.
  74. 2006, Bielsko-Biała, „Wieczór rosyjski” w ramach cyklu „Mosty, które łączą. Bielsko-Bialskie peregrynacje po literaturze”. Uczestnicy: prof. dr hab. Piotr Fast, prof. dr hab. Grzegorz Przebinda. Spotkaniu towarzyszył program słowno-muzyczny pt. „Dopóki ziemia się kręci” w wykonaniu Jagody Kołeczek i Kuby Abrahamowicza, aktorów Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  75. 2007, Konferencja w ramach IV Dni Kultury Białoruskiej w Krakowie: „Kultura i polityka Polski oraz Białorusi w kontekście Unii Europejskiej”. Uczestnicy: Bohdan Klich, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Delegacji do spraw stosunków z Białorusią; prof. Juri Chadyka, zastępca przewodniczącego Białoruskiego Frontu Narodowego „Odrodzenie”, Ihar Szynkaryk i Uładzimir Czerwonienka (obaj z białoruskiej opozycyjnej Zjednoczonej Partii Obywatelskiej), Dariusz Gawin, założyciel i honorowy prezes niezależnego od władz Związku Polaków na Białorusi, dr Oleg Łatyszonek, prezes Białoruskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce. Prowadzenie: prof. Grzegorz Przebinda.
  76. 2007, IV Dni Kultury Białoruskiej w Krakowie. Prezentacja książki dr. Olega Łatyszonka „Od Białych Rusinów do Białorusinów”. W ramach „Spotkań Wschodnich” Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ i Otwartych wykładów Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii UJ. Moderatorzy: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej; prof. dr hab. Andrzej Nowak – kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii UJ.
  77. » Powrót na górę strony